Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік

Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 27, ст.367 )

За результатами парламентських слухань з питань бюджетної
політики на 2006 рік та відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік, подані
Кабінетом Міністрів України, схвалити.
2. Схвалити Пропозиції Верховної Ради України до Основних
напрямів бюджетної політики на 2006 рік згідно з додатком 1 та
Доручення Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до
Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік згідно з додатком
2 до цієї Постанови.
3. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до
Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет
України на 2006 рік з урахуванням Основних напрямів бюджетної
політики на 2006 рік, Пропозицій Верховної Ради України до
Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік та Доручень
Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних
напрямів бюджетної політики на 2006 рік.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 21 червня 2005 року
N 2678-IV

Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 21 червня 2005 року N 2678-IV
ПРОПОЗИЦІЇ
Верховної Ради України до Основних напрямів
бюджетної політики на 2006 рік

З метою забезпечення виконання діючого законодавства і
послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2006 рік Кабінету
Міністрів України врахувати такі пропозиції Верховної Ради України
до Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік:
1. Проект Закону України про Державний бюджет України на
2006 рік повинен узгоджуватися з Основними засадами
грошово-кредитної політики на 2006 рік та проектом Державної
програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік,
який має бути розроблений відповідно до Закону України "Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного та
соціального розвитку України", схвалений Кабінетом Міністрів
України та поданий на розгляд Верховної Ради України одночасно з
цим законопроектом.
2. Досягти макроекономічної стабільності, зокрема за рахунок
зниження рівня інфляції порівняно з прогнозним її рівнем на
2005 рік та стабілізації валютного курсу.
Забезпечити зростання рівня доходів громадян випереджуючими
темпами порівняно з інфляцією, яке б дало можливість підвищити
платоспроможний попит населення.
3. Забезпечити прогнозування доходів бюджету на основі
реальних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України, досягти їх відповідність та узгодженість на усіх
стадіях бюджетного процесу.
4. Забезпечити чітке дотримання частини другої статті 7
Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) щодо
неможливості встановлювати нові, змінювати чи скасовувати існуючі
податки і збори (обов'язкові платежі) законом про Державний бюджет
України.
5. Створити сприятливі умови для розвитку вітчизняного
виробника, підприємницької діяльності та інвестиційного клімату, в
тому числі шляхом удосконалення спрощеної системи оподаткування
суб'єктів малого підприємництва, зменшення податкового
навантаження, упорядкування регуляторних та контролюючих функцій
державних органів, у тому числі регулювання цін на енергоносії та
товари першої необхідності, а також забезпечення стабільності
нормативно-правових засад у процесі діяльності суб'єктів
господарювання.
6. Передбачити у проекті Закону України про Державний бюджет
України на 2006 рік норму щодо розробки та затвердження всіх
нормативно-правових актів на його виконання у термін до
30 календарних днів з дати набрання чинності таким Законом.
7. Продовжити практику заборони будь-яких форм взаємозаліків
та розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, реструктуризації та
списання податкової заборгованості суб'єктів господарювання по
платежах до бюджету.
8. Розробити програму погашення податкової заборгованості та
подати її разом з проектом державного бюджету на 2006 рік,
врахувавши суму погашення недоїмки в розрахунках прогнозних
показників доходів бюджету. Запровадити реальні економічні важелі
впливу на упередження виникнення (зростання) простроченої
податкової заборгованості та вжити заходів щодо посилення
відповідальності органів стягнення за справляння платежів та
виконання доходів бюджету.
9. Впорядкувати надходження та витрачання коштів спеціального
фонду бюджету. Забезпечити дотримання вимог Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) щодо недопущення проведення операцій з коштами
спеціального фонду бюджету поза обліком Державного казначейства
України.
10. У проекті закону про Державний бюджет України визначити
граничний обсяг надання державних гарантій та їх напрями на
2006 рік відповідно до пункту 2 частини другої статті 38
Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), обмежившись наданням
державних гарантій за кредитами, які надаються міжнародними
фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із
міжнародними фінансовими організаціями.
11. Визначити, що інвестиційна складова бюджету спрямовується
на виконання зобов'язань держави в сфері освіти, культури, науки,
екології, медицини, спорту, збереження архітектурної та культурної
спадщини, житлового та дорожнього будівництва,
житлово-комунального господарства, соціального захисту, аграрного
сектору, а бюджетна політика в 2006 році повинна забезпечити
сприяння створенню європейських умов кредитування відповідних
секторів економіки.
12. Встановити, що у 2006 році мінімальна заробітна плата має
становити 400 гривень на місяць. Забезпечити міжпосадові
співвідношення в оплаті праці в бюджетній сфері на основі Єдиної
тарифної сітки.
13. Передбачити на 2006 рік зростання рівня забезпеченості
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) порівняно із
затвердженим на 2005 рік з урахуванням індексу споживчих цін та
встановити диференційовані його розміри залежно від соціальних
груп населення.
14. Передбачати на 2006 рік бюджетні програми, повноваження
для проведення яких з державного бюджету визначені
нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України.
15. Запропонувати комплекс заходів щодо врегулювання
погашення простроченої дебіторської та кредиторської
заборгованості бюджетних установ, у тому числі шляхом врахування
погашення бюджетної заборгованості у планових показниках проекту
державного бюджету на 2006 рік.
16. У переліку головних розпорядників коштів державного
бюджету Державний комітет України з будівництва та архітектури та
Державний комітет України з питань житлово-комунального
господарства замінити Міністерством будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України.
З метою конкретизації відповідальності за виконання
загальнодержавних видатків та упорядкування переліку головних
розпорядників коштів державного бюджету закріпити бюджетні
програми, віднесені до загальнодержавних видатків, за конкретними
головними розпорядниками коштів державного бюджету без визначення
для них окремих кодів відомчої класифікації видатків та
кредитування державного бюджету.
17. Передбачити на 2006 рік такий перелік захищених статей
видатків загального фонду державного бюджету: оплата праці
працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та
енергоносіїв; обслуговування державного боргу; поточні трансферти
населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; трансферти
соціальним фондам (у тому числі Пенсійному фонду України).
18. Завершити у 2006 році передачу відомчих бюджетних установ
соціально-культурної сфери до відання міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, які відповідають за
реалізацію державної політики у відповідній галузі.
Внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання
передачі закладів комунальної власності відповідно до розмежування
видатків, здійсненого у Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ).
19. Передбачити підвищення питомої ваги загального фонду
місцевих бюджетів до 45 відсотків у загальному фонді зведеного
бюджету (без врахування видатків на покриття дефіциту коштів
Пенсійного фонду України для виплати пенсій).
20. Проект Закону України про Державний бюджет України на
2006 рік не має містити статей, які обмежують надходження доходів
до місцевих бюджетів.
21. Здійснити розрахунок прогнозних показників обсягу доходів
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних
трансфертів, відповідно до вимог статті 98 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
22. При визначенні розрахункового обсягу видатків місцевих
бюджетів необхідно забезпечити фінансовими ресурсами виконання
делегованих державних повноважень у повному обсязі, оптимізувати
видатки за економічною структурою шляхом зменшення питомої ваги
видатків на оплату праці. Фінансові нормативи бюджетної
забезпеченості мають бути розраховані на основі державних
соціальних стандартів.
23. Передбачити субвенції з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, інвестиційну
діяльність, газифікацію населених пунктів, реформування
житлово-комунального господарства. У проекті Закону України про
Державний бюджет України на 2006 рік визначити критерії та напрями
надання таких субвенцій, умови вибору конкретних об'єктів та
розподіл цих субвенцій між місцевими бюджетами.
24. У проекті Закону України про Державний бюджет України на
2006 рік передбачити механізм покриття недовиконання
розрахункового обсягу доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів.
25. На виконання статті 103 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого
самоврядування від надання державою пільг із сплати земельного
податку, а також субвенцію на компенсацію витрат місцевих
бюджетів, пов'язаних з передачею у комунальну власність закладів
соціально-культурної сфери державних підприємств та військових
містечок.
26. Передбачити розподіл додаткової дотації з державного
бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими
бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ між
бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету
Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - не більше
25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - не
менше 75 відсотків.

Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 21 червня 2005 року N 2678-IV
ДОРУЧЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Кабінету Міністрів України до Основних напрямів
бюджетної політики на 2006 рік

Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону
України про Державний бюджет України на 2006 рік забезпечити
виконання таких доручень Верховної Ради України:
1. Подати разом з проектом державного бюджету на 2006 рік
середньострокову бюджетну стратегію на 2006-2009 роки, яка б
передбачала конкретні структурні реформи у соціальній,
гуманітарній та економічній сферах з визначенням необхідних
бюджетних ресурсів.
2. До 15 серпня 2005 року подати до Верховної Ради України
прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України на 2006 рік в розрізі основних галузей економіки з
деталізацією показників та вплив їх на показники проекту бюджету
на 2006 рік, а також основні прогнозні макропоказники економічного
і соціального розвитку України на середньостроковий період з
урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і
соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій,
зміни впливу цих факторів у перспективі.
3. Терміново подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції до проекту Податкового кодексу України та законопроекти
щодо спрощеної системи оподаткування, єдиного соціального внеску,
передбачивши зниження податкового навантаження на фонд оплати
праці, зниження ставки податку на додану вартість, а також
законопроекти щодо внесення змін до законодавчих актів, які не
забезпечені ресурсами бюджету на 2006 рік.
4. Запропонувати заходи щодо спрощення механізму
відшкодування податку на додану вартість, які б упереджували
необґрунтоване вилучення обігових коштів підприємств; розробити
заходи щодо вдосконалення порядку оподаткування прибутку
підприємств.
5. При прийнятті рішень щодо структурних перетворень в
економіці та соціальній сфері здійснювати комплексну оцінку
наслідків щодо бюджету.
6. Внести зміни до нормативно-правових актів з обліку
податкової заборгованості, які забезпечать об'єктивне відображення
стану платіжної дисципліни та уніфікацію оцінки недоїмки.
7. Запровадити дієві механізми управління об'єктами державної
власності з метою ефективного використання державного майна,
природних ресурсів та збільшення надходжень до державного бюджету.
Запровадити постійну оцінку фінансових планів підприємств
державної та комунальної власності та враховувати їх показники при
формуванні державного та місцевих бюджетів.
Разом з проектом Закону України про Державний бюджет України
на 2006 рік подати фінансові плани природних монополій та
національних компаній на наступний рік.
8. Переглянути базові нормативи плати за користування надрами
для видобування корисних копалин з диференціацією нормативів
залежно від геологічних та економіко-географічних характеристик
родовищ корисних копалин, а також нормативи збору за забруднення
навколишнього природного середовища.
Розглянути можливість запровадження рентної плати за руду
залізну та вугілля для коксування, а також збільшення розмірів
рентної плати за природний газ, нафту та газовий конденсат, що
видобуваються на території України, вивізного (експортного) мита
на нафту та врегулювати ввізне мито на технологічне обладнання,
яке не виробляється в Україні.
9. Надати обґрунтовані, детальні розрахунки прогнозних
надходжень до бюджету в розрізі податків і зборів (обов'язкових
платежів) згідно з діючими методиками в ув'язці з базовими
показниками попередніх років, а також прогнозними макропоказниками
економічного і соціального розвитку України.
10. При формуванні проекту державного бюджету на 2006 рік не
визначати доходи від штрафів та фінансових санкцій. Облік таких
доходів здійснювати по факту надходжень в розділі "Інші доходи".
11. Вдосконалити систему платежів за неефективне використання
природних ресурсів.
12. Удосконалити механізм адміністрування податку з доходів
фізичних осіб та орендної плати за землю, зокрема:
з метою виконання норми статті 16 Закону України "Про податок
з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) щодо зарахування податку по
відокремлених структурних підрозділах за їх місцезнаходженням
зобов'язати податкові органи провести суцільну інвентаризацію
таких платників та посилити контроль за правильним зарахуванням
податку до відповідних місцевих бюджетів;
запровадити ведення особових рахунків платників щодо
нарахування і сплати податку з доходів фізичних осіб із виділенням
окремим рядком сум податку, одержаних від здачі в оренду
громадянами земельних паїв;
покласти на податкові органи контроль за правильністю
нарахування та своєчасністю сплати податку з доходів фізичних
осіб, отриманих від надання громадянами паїв в оренду;
ведення реєстрації договорів оренди землі податковими
органами та відкриття особових рахунків платників орендної плати
за землю;
ведення обліку нарахування та сплати орендної плати за землю
і відповідне нарахування пені за несвоєчасну сплату.
13. Запровадити мораторій на зміну оподаткування в аграрній
галузі. Забезпечити збереження особливостей спрощеної системи
оподаткування для сільськогосподарських виробників, які б
стимулювали створення робочих місць у сільській місцевості.
14. Забезпечити виконання Закону України "Про джерела
фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) в
повному обсязі.
15. Включити до проекту державного бюджету на 2006 рік гранти
міжнародної технічної допомоги та розробити порядок їх обліку.
16. Розглянути доцільність забезпечення повного обліку всіх
обов'язкових платежів у Державному бюджеті України через механізм
спеціального фонду.
17. Встановити, що кошти від відчуження майна, що належить
державним установам і організаціям або передане в управління як
державне майно, зараховуються до спеціального фонду державного
бюджету.
18. До 15 серпня 2005 року подати до Верховної Ради України
перелік об'єктів приватизації державного майна на 2006 рік з
приведенням відповідних прогнозних обсягів надходжень до
державного бюджету. Розглянути доцільність врахування у проекті
державного бюджету на 2006 рік прогнозу надходжень коштів від
дооцінки державного майна, яке було приватизовано раніше.
19. Подати детальні розрахунки та обґрунтування визначення
граничного розміру державного внутрішнього та зовнішнього боргу
України.
20. До 15 серпня 2005 року надати Верховній Раді України
інформацію про обсяги заборгованості та стан розрахунків юридичних
осіб перед державним бюджетом за надані їм у минулі роки бюджетні
позички, фінансову допомогу на зворотній основі та кредити під
гарантії Уряду України в розрізі позичальників та видів
заборгованості.
21. Забезпечити своєчасне і повне повернення наданих з
державного бюджету кредитів та погашення заборгованості минулих
років за кредитами, наданими державою або під державні гарантії.
Запровадити постійний моніторинг та контроль за діяльністю
суб'єктів господарювання, які отримують кредити, надані державою
або під державні гарантії.
22. Забезпечити повернення в повному обсязі коштів резервного
фонду державного бюджету, наданих на зворотній основі з 1997 по
2004 роки.
23. Розробити та запровадити механізм підтримки
експорто-орієнтованих галузей економіки, в тому числі шляхом
укладання міжнародних угод щодо надання кредитів іншим іноземним
державам під здійснення товарних поставок з України.
24. Передбачити погашення заборгованості України по
Ямбурзьких угодах, врегулювати питання боргів з Німеччиною, Чехією
та Болгарією. Подати на ратифікацію до Верховної Ради України
тексти відповідних міжнародних договорів.
25. Розглянути можливість спрямування коштів від приватизації
державного майна на інноваційне інвестування стратегічно важливих
підприємств з метою їх технічного та технологічного оновлення, а
також створення нових робочих місць.
26. У проекті державного бюджету на 2006 рік окремо виділити
витрати на управління державним боргом з показників витрат на
обслуговування та погашення державного боргу, що має забезпечити
прозорість проведення відповідних операцій та посилення контролю
за ними.
27. У пояснювальній записці до проекту Закону України про
Державний бюджет України на 2006 рік надати детальну розшифровку
бюджетних програм в частині видатків розвитку (за обсягом понад
100 тис. гривень).
28. Подати пропозиції щодо законодавчого врегулювання порядку
будівництва (придбання) житла (в тому числі службового) для
військовослужбовців та службових осіб, які мають право на
отримання житла, у тому числі через залучення державних пільгових
довгострокових кредитів, кредитних ресурсів комерційних банків та
надання одноразової грошової компенсації.
29. Передбачити на 2006 рік видатки бюджету на заходи,
визначені Законом України "Про Загальнодержавну програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на
2004-2010 роки" ( 1869-15 ).
30. Розробити проект Державної програми забезпечення житлом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на
2006-2011 роки.
31. Передбачити належне фінансове забезпечення державних
програм щодо профілактики та лікування СНІДу, гепатиту,
онкологічних захворювань, туберкульозу, інсультів та інших
централізованих заходів і програм охорони здоров'я.
32. Запровадити окрему звітність про використання бюджетних
коштів на забезпечення пільг населенню згідно з Єдиним державним
автоматизованим реєстром осіб, які мають право на пільги.
33. Забезпечити виконання державних програм і заходів
стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, створення належних умов для
розвитку фізичної культури і спорту.
34. При формуванні проекту державного бюджету на 2006 рік
збільшити обсяги коштів, що спрямовуються на надання кредитів для
будівництва (реконструкції) і придбання житла молодим сім'ям, у
тому числі в сільській місцевості, та на кредитування громадян для
здобуття вищої освіти.
35. Передбачити забезпечення виконання у необхідному обсязі
норм законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), Основ законодавства
України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ), "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ), "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
( 2811-12 ), "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).
36. Забезпечити пріоритетний розвиток української культури,
насамперед театрів і музеїв, передбачити видатки на заходи з
розвитку української мови, проведення форуму українців.
37. Розглянути можливість покращення фінансового забезпечення
вирішення проблем якості довкілля, у тому числі на основі
впровадження більш чистого виробництва та екологічно безпечних
технологій, а також нарощування мінерально-сировинної бази,
збереження та відтворення якості природних ресурсів.
38. Передбачити державну підтримку на виконання робіт по
зняттю Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта
"Укриття" в екологічно безпечну систему.
39. Передбачити кошти на берегоукріплювальні роботи та
розчищення русел малих річок.
40. З метою забезпечення національної безпеки передбачити
державну підтримку створення та запровадження потужностей по
виробництву нетрадиційних відновлюваних енергоносіїв, у тому числі
біологічного походження (біодизель).
41. Передбачити державну підтримку розвитку та запровадження
нових технологій в галузі переробки сільськогосподарської
продукції, спрямованих на покращення екологічної ситуації
навколишнього середовища.
42. Передбачити у проекті державного бюджету на 2006 рік
видатки на повернення знецінених заощаджень громадян.
43. У проекті державного бюджету на 2006 рік передбачити у
повному обсязі кошти для відшкодування з Державного бюджету
України Пенсійному фонду України видатків на розмежування джерел
фінансування пенсійних виплат, що призначаються за різними
пенсійними програмами.
44. У проекті закону про державний бюджет на 2006 рік
передбачити видатки на завершення комп'ютеризації сільських шкіл
та розглянути питання включення видатків на комп'ютеризацію шкіл у
містах районного значення.
45. У проекті закону про державний бюджет на 2006 рік
передбачити видатки на технічне переоснащення вищих навчальних
закладів, а також на придбання обладнання для загальноосвітніх
шкіл.
46. Розглянути можливість збільшення розміру доплат
педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл за класне
керівництво та завідування кабінетами.
47. Здійснювати реформування судових і правоохоронних органів
з підвищенням рівня їх ресурсного забезпечення.
48. Розробити деталізований військовий бюджет (по кожному
виду військ), деталізований бюджет правоохоронних органів,
виділивши окремо державне замовлення у сфері оборони та
правоохоронної діяльності.
49. Передбачити на умовах кредитування кошти із державного
бюджету на модернізацію та уніфікацію озброєння з метою підвищення
експортного потенціалу вітчизняних підприємств та створення нових
робочих місць.
50. Передбачити при формуванні проекту державного бюджету на
2006 рік введення в дію з 1 січня 2006 року у повному обсязі норм
Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов
договору підряду (контракту) при виконанні робіт на будівництві
об'єктів" ( 1641-14 ).
51. Розглянути можливість підтримки розвитку інфраструктури
туристичної та курортно-рекреаційної сфери.
52. Збільшити порівняно з 2005 роком видатки на
фундаментальні дослідження та прикладні розробки у сфері
профілактичної та клінічної медицини.
53. Забезпечити реалізацію норм законів України "Про державну
підтримку сільського господарства України" ( 1877-15 ), "Про
стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для
агропромислового комплексу" ( 3023-14 ), "Про фермерське
господарство" ( 973-15 ), "Про охорону земель" ( 962-15 ),
передбачивши кошти, зокрема, на заставні закупівлі зерна,
створення фонду аграрних страхових субсидій, надання бюджетних
дотацій виробникам продукції тваринництва, здешевлення кредитів
для підприємств сільського машинобудування та часткову компенсацію
вартості сільськогосподарської техніки, проведення агрохімічної
паспортизації земель та здійснення заходів з поліпшення родючості
ґрунтів.
У проекті державного бюджету на 2006 рік передбачити кошти в
обсязі не менше 10 відсотків видаткової частини Державного бюджету
України на підтримку розвитку аграрного сектору та забезпечення
соціальної сфери села.
54. Видатки на заходи з оздоровлення дітей мають бути
відображені у бюджеті окремим рядком.
55. Передбачити кошти на створення додаткових робочих місць,
у тому числі для громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, у місцях компактного переселення.
56. З метою забезпечення прозорості використання бюджетних
коштів на розвиток мережі і утримання автомобільних доріг
загального користування привести деталізацію відповідної бюджетної
програми. Здійснити розподіл таких коштів на розвиток мережі і
утримання доріг загальнодержавного значення та розподіл субвенцій
місцевим бюджетам на розвиток мережі і утримання доріг місцевого
значення.
57. Не менше 10 відсотків коштів, що будуть визначені на
розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального
користування, передбачити на будівництво і капітальний ремонт
доріг у сільській місцевості.
58. Розглянути можливість запровадження з 2006 року системи
управління та фінансування проектів розвитку міжнародних
фінансових організацій на базі єдиної державної спеціалізованої
установи.
59. Розробити і затвердити Державну програму стабілізації та
розвитку вітчизняного виробництва продуктів дитячого харчування на
2006-2015 роки з визначенням джерел її фінансового забезпечення.
60. Передбачити видатки на реалізацію заходів
Загальнодержавної програми "Питна вода України" ( 2455-15 ).
61. Передбачити при формуванні проекту державного бюджету на
2006 рік кошти для проведення конверсії і адміністрування
радіочастотного ресурсу України, на відшкодування витрат,
пов'язаних з адмініструванням, формуванням та розподілом номерного
ресурсу.
62. Забезпечити виконання затверджених державних програм у
сфері енергозбереження, лісового та водного господарства.
63. Чітко розмежувати поняття "капітальні вкладення",
"капітальні видатки" та "видатки розвитку" з метою співставлення
відповідних показників.
64. Забезпечити реформування системи охорони здоров'я з
дотриманням принципів надання безоплатної медичної допомоги в
гарантованих державою мінімальних обсягах, створення умов щодо
запровадження ефективного механізму фінансування через обов'язкове
державне медичне страхування та запровадження системи надання
медичних послуг з урахуванням добровільного медичного страхування.
65. Для підвищення публічності використання бюджетних коштів
та контролю за проведенням бюджетних програм, визначених на
централізовані заходи, у проекті закону про державний бюджет
передбачити прогнозний розподіл придбання лікарських засобів і
обладнання, комп'ютерної техніки, підручників та інших відповідних
предметів постачання між регіонами.
66. Розглянути можливість запровадження грантів як механізму
підтримки наукової діяльності.
67. Передбачити в повному обсязі видатки на внески України до
відповідних міжнародних організацій.
68. З метою створення ринку енергоносіїв передбачити кошти на
державну електронно-інформаційну базу даних нафти і
нафтопродуктів.
69. З метою дотримання безпечних умов проживання людей
забезпечити фінансовими ресурсами винесення за межі населених
пунктів сховищ радіоактивних відходів та вивчити доцільність їх
розміщення у 30-кілометровій зоні.
70. У разі необхідності визначити механізм компенсації втрат,
пов'язаних з ліквідацією пільг підприємствам пріоритетних галузей
економіки, у зв'язку з внесенням змін до законодавства України в
2005 році.
71. Розглянути доцільність реформування Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності у персоніфікований
соціальний фонд обов'язкового медичного страхування.
72. З метою зменшення залежності місцевих бюджетів від
отримання трансфертів з державного бюджету внести пропозиції щодо
розширення переліку доходних джерел місцевих бюджетів, у тому
числі шляхом перерозподілу доходів між державним та місцевими
бюджетами, насамперед податку на прибуток підприємств.
73. Внести пропозиції щодо стимулювання місцевих органів
влади та органів місцевого самоврядування до нарощування доходів
загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких
здійснюється перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам.
74. Розробити та затвердити державні соціальні стандарти з
реалізації державних соціальних гарантій (із визначенням їх
вартості).
75. Одночасно з проектом Закону України про Державний бюджет
України на 2006 рік надати Верховній Раді України:
розрахунок прогнозного обсягу видатків місцевих бюджетів на
виконання делегованих державних повноважень за функціями та за
економічною структурою видатків;
методику визначення коефіцієнту вирівнювання, який
застосовується до обчисленого за формулою обсягу коштів, що
підлягають передачі до Державного бюджету України з місцевих
бюджетів.
76. Удосконалити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами,
врахувавши такі пропозиції:
при обчисленні прогнозного обсягу доходів не застосовувати
додаткових корегуючих коефіцієнтів, не передбачених Бюджетним
кодексом України ( 2542-14 ), та врахувати втрати від надання
соціальної пільги та податкового кредиту щодо податку з доходів
фізичних осіб по кожному місцевому бюджету, що має відносини з
державним бюджетом, при цьому погодити кількість отримувачів
соціальної пільги з відповідними органами місцевого
самоврядування;
при розрахунку видатків на культуру врахувати видатки на
утримання зоопарків;
при розрахунку видатків на утримання органів місцевого
самоврядування враховувати кількість місцевих рад;
при розрахунку видатків на охорону здоров'я застосувати
екологічний коефіцієнт, що має врахувати збільшення видатків для
регіонів із погіршеною екологією;
при розрахунку видатків на дошкільну освіту збільшити
коефіцієнт охоплення дітей віком до 6 років дошкільними закладами;
при розрахунку видатків на утримання територіальних центрів і
відділень соціальної допомоги вдома враховувати загальну
чисельність населення, якому надається відповідна соціальна
допомога;
збільшити обсяг нерозподілених видатків для бюджетів районів
до 2 відсотків.
77. Внести пропозицію щодо законодавчого закріплення права
справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної
Республіки Крим окремих місцевих зборів (збору на розвиток
рекреаційного комплексу та збору на розвиток пасажирського
електротранспорту).
78. У проекті державного бюджету на 2006 рік передбачити
механізм погашення залишку неповернутих середньострокових позичок,
наданих з єдиного казначейського рахунку у 2004 році місцевим
бюджетам, що недовиконали розрахункові показники доходів, які
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
79. Розробити та подати комплексні заходи щодо удосконалення
казначейського обслуговування бюджетів, приділивши особливу увагу
оптимізації управління бюджетними коштами та спрощенню системи
казначейського обслуговування сільських та селищних бюджетів.
80. Розглянути можливість виділення коштів з державного
бюджету на реалізацію Загальнодержавної програми розвитку малих
міст ( 1580-15 ).
81. Спрямувати не менше 30 відсотків капітальних вкладень, що
будуть визначені у проекті державного бюджету на 2006 рік, на
фінансування будівництва, добудови та проведення капітального
ремонту об'єктів соціальної сфери в сільській місцевості.
82. Забезпечити утримання працівників культури у сільській
місцевості на повну ставку, не допускати закриття закладів освіти
і культури на селі.
83. Передбачити кошти на виконання програм, пов'язаних з
історико-культурною спадщиною окремих міст та населених пунктів,
зокрема: міста Київ (відтворення Десятинної церкви); міста Львів
(центральна частина міста); міста Одеса (центральна частина,
об'єкти архітектурної та історичної спадщини); міста Чернівці
(центральна частина, об'єкти історичної спадщини); міста Чернігів
(центральна частина, об'єкти історичної спадщини); міста Запоріжжя
(історичний заповідник "Хортиця"); міста Переяслав-Хмельницький
(добудова музею переправи); міста Батурин; міста Глухів;
міста Чигирин; міста Галич; міста Коломия;
міста Володимир-Волинський; міста Канів (капітальний ремонт музею
Т.Г. Шевченка та відбудова музейного комплексу); відтворення
старовинних фортець у містах Кам'янець-Подільський, Збараж, Хотин,
Меджибіж, Теребовля; об'єкти історичної спадщини у Криму; на
добудову меморіального комплексу учасникам оборони міста
Севастополь у 1941-1942 роках.
84. Розробити програму електрифікації і телефонізації
сільських населених пунктів.
85. З метою підвищення ролі місцевих бюджетів у
соціально-економічному розвитку регіонів розробити відповідні
зміни та доповнення до чинних законів України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) та "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ).
86. Забезпечити публічність і прозорість бюджетного процесу в
частині виконання вимог статті 75 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) щодо своєчасного доведення до відома місцевих органів
влади детальних розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів та методики їх визначення (з наведенням використаних
формул у розрізі місцевих бюджетів, з якими визначаються відносини
з державним бюджетом).
87. З метою підвищення ефективності використання земельних
ділянок провести інвентаризацію земель, що знаходяться у
користуванні військових формувань, та у разі неефективного або
нецільового використання вирішити питання передачі їх до
комунальної власності, внести пропозиції щодо відміни пільг з
земельного податку для силових структур з одночасною компенсацією
додаткових витрат з державного бюджету і запровадженням механізму
стимулювання ефективного використання земель.
88. Передбачити механізм компенсації втрат доходів місцевих
бюджетів внаслідок списання податковими органами заборгованості
суб'єктів господарювання згідно із статтею 18 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
89. Врегулювати порядок використання коштів на пільговий
проїзд усіма видами пасажирського транспорту.
90. Передбачити субвенцію місцевим бюджетам на оновлення
рухомого складу комунального транспорту.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry