Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Науково-технічну раду при Центральній виборчій комісії

Про Науково-технічну раду при Центральній виборчій комісії

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 4 від 27.01.99
м. Київ
vd990127 vn4
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 44 ( v0044359-08 ) від 14.07.2008 }
Про Науково-технічну раду при
Центральній виборчій комісії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Центрвиборчкому
N 5 ( v0005359-01 ) від 13.02.2001 }

З метою надання науково-технічної допомоги Центральній
виборчій комісії у здійсненні повноважень, покладених на неї
Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), та
у зв'язку з необхідністю впровадження у виборчі процеси сучасних
комп'ютерних та виборчих технологій, вирішення питань
матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення
виборів і референдумів в Україні, здійснення експертної оцінки
концепцій, проектів та програм виконання робіт, керуючись статтями
13, 14, 15 та 33 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Науково-технічну раду при
Центральній виборчій комісії згідно з додатком 1.
2. Утворити при Центральній виборчій комісії Науково-технічну
раду у складі згідно з додатком 2.
3. Вважати такою, що втратила чинність, постанову Центральної
виборчої комісії від 6 січня 1998 року N 2 "Про утворення
Науково-технічної ради Центральної виборчої комісії та
затвердження Положення про неї".

Голова Центральної виборчої комісії М. РЯБЕЦЬ

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 27 січня 1999 року N 4
ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду при Центральній
виборчій комісії
I. Загальні положення
1. Науково-технічна рада при Центральній виборчій комісії
(далі - Рада) є постійно діючим експертно-дорадчим органом,
утвореним з метою надання науково-технічної допомоги Центральній
виборчій комісії у здійсненні повноважень, покладених на неї
Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), та
у зв'язку з необхідністю впровадження у виборчі процеси сучасних
комп'ютерних та виборчих технологій, вирішення питань
матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення
виборів і референдумів в Україні, здійснення експертної оцінки
концепцій, проектів та цільових комплексних науково-технічних
програм виконання робіт, а також консультативної допомоги виборчим
комісіям усіх рівнів.
2. Положення про Раду і її склад затверджуються рішенням
Центральної виборчої комісії.
3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України,
постановами і протокольними рішеннями Центральної виборчої
комісії, розпорядженнями та дорученнями Голови Центральної
виборчої комісії, а також цим Положенням.
II. Основні завдання і функції Ради
4. Рада сприяє виконанню завдань Центральної виборчої комісії
щодо вдосконалення технологічної та матеріально-технічної бази
виборчого процесу в Україні, забезпечення його
інформаційно-аналітичної підтримки шляхом впровадження сучасних
комп'ютерних технологій, досягнень науково-технічного прогресу.
5. Основними функціями Ради є:
1) участь у розробці концепції, технічного завдання та
технічного проекту створення в Україні Єдиної
інформаційно-аналітичної системи "Вибори", інших концепцій та
цільових комплексних науково-технічних програм виконання робіт;
2) участь у підготовці пропозицій Верховній Раді України щодо
вдосконалення чинного законодавства з питань технологічного та
матеріально-технічного забезпечення проведення виборів,
референдумів, експертної оцінки цих пропозицій;
3) узагальнення практики застосування виборчого законодавства
в частині інформаційно-аналітичного забезпечення виборів і
референдумів в Україні, інших проектів та програм;
4) узагальнення міжнародної практики технологічного та
матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу;
5) участь в організації і підготовці науково-практичних
конференцій, в тому числі міжнародних, семінарів і "круглих
столів" з актуальних проблем технологічного та
матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і
референдумів в Україні, їх інформаційно-аналітичної підтримки;
6) участь у навчально-методичному забезпеченні виборчих
комісій (підготовка навчальних програм, інструкцій користувачів,
видання відповідних науково-популярних та навчально-методичних
посібників тощо);
7) участь у розробці пропозицій щодо розробки та
запровадження Єдиного державного реєстру (обліку) виборців;
8) проведення експертної оцінки концепцій, проектів та
цільових комплексних науково-технічних програм виконання робіт з
питань впровадження у виборчий процес нових виборчих технологій та
досягнень науково-технічного прогресу.
III. Структура і склад Ради
6. Рада затверджується Центральною виборчою комісією в складі
голови, заступників голови, секретаря та інших членів Ради. Зміни
до персонального складу Ради вносяться Центральною виборчою
комісією за поданням Голови Комісії.
7. Члени Ради працюють на громадських засадах.
8. У разі необхідності Рада утворює зі свого складу тематичні
секції, робочі групи, тимчасові творчі колективи.
IV. Права і обов'язки Ради
9. Рада приймає рішення, якщо на засіданні присутні не менше
половини її складу.
10. Засідання Ради проводяться, як правило, один раз у два
місяці.
11. За результатами засідань Рада приймає рішення, які
доводяться до відома членів Центральної виборчої комісії. Рішення
Ради носять рекомендаційний характер.
12. Розподіл обов'язків між членами Ради визначається
рішенням Ради.
13. Рада може рекомендувати керівництву Центральної виборчої
комісії на договірних засадах залучати для вирішення завдань, що
стоять перед нею, як окремих фахівців, експертів, так і тимчасові
творчі колективи.
14. Для вивчення окремих проблемних питань члени Ради можуть
виїжджати у відрядження в регіони України і до зарубіжних країн
(за розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії) з оплатою
витрат на відрядження в установленому порядку.
15. Члени Ради мають право вносити пропозиції про розгляд на
засіданні Ради будь-яких питань, що відносять до її компетенції,
та про запрошення на засідання осіб, причетних до розгляду питань
порядку денного. Особи з інших населених пунктів України
запрошуються на засідання за погодженням з Головою Центральної
виборчої комісії.
V. Організація роботи Ради
16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради
здійснюється Секретаріатом Центральної виборчої комісії за
дорученням Голови Комісії.
17. Фінансування діяльності Ради та оплата праці окремих
фахівців і експертів тимчасових творчих колективів, які
залучаються до праці на договірній основі, здійснюється за
розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії в межах
бюджетних коштів, передбачених для забезпечення діяльності
Центральної виборчої комісії чи на фінансування виборчих кампаній
та референдумів.
Секретар
Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток 2
до постанова Центральної виборчої комісії
від 27 січня 1999 року N 4
СКЛАД
Науково-технічної ради
при Центральній виборчій комісії

РЯБЕЦЬ - Голова Центральної виборчої комісії, голова
Михайло Науково-технічної ради, заслужений юрист
Михайлович України;
ДЕМЯНЕНКО - заступник голови Центральної виборчої
Микола Іванович комісії, заступник голови Науково-технічної
ради, заслужений юрист України;
КОВАЛЬ - член Центральної виборчої комісії,
Микола Іванович заступник голови Науково-технічної ради,
кандидат економічних наук,
заслужений економіст України;
ЛУЗАН - завідуючий відділом управління
Ірина інформатизації Секретаріату Центральної
Миколаївна виборчої комісії, секретар
Науково-технічної ради.
Члени Науково-технічної ради:
ЖОВТИЙ - завідуючий відділом управління
Едуард інформатизації Секретаріату Центральної
Вікторович виборчої комісії;
ЗГУРОВСЬКИЙ - ректор Національного технічного
Михайло університету України (КПІ), академік
Захарович НАН України, професор, доктор
фізико-математичних наук, заслужений діяч
науки і техніки України (за згодою);
КРИВОНОС - заступник директора Інституту кібернетики
Юрій НАН України, член-кореспондент НАН України,
Георгійович доктор фізико-математичних наук, заслужений
діяч наук і техніки України (за згодою);
ЛАЗАРЄВ - заступник Голови СБУ, начальник
Григорій Департаменту спеціальних телекомунікаційних
Петрович систем та технічного захисту інформації,
академік Академії зв'язку (за згодою);
МАНДРУСОВА - директор науково-виробничого підприємства
Галина Петрівна "Проком" (за згодою);
ОРЛЕНКО - заступник Голови Державного комітету
Микола Петрович зв'язку та інформатизації України
(за згодою);
РОСОЛОВСЬКИЙ - заступник Голови Державної податкової
Володимир адміністрації України, доцент, кандидат
Миколайович технічних наук (за згодою);
СЕРГІЄНКО - генеральний директор Кібернетичного центру
Іван Васильович НАН України, академік НАН України,
професор, доктор фізико-математичних наук,
заслужений діяч науки і техніки України
(за згодою);
СІВЕРСЬКИЙ - заступник керівника Секретаріату
Павло Центральної виборчої комісії, начальник
Михайлович управління інформатизації Секретаріату
Центральної виборчої комісії, кандидат
технічних наук, заслужений діяч науки
і техніки України;
ФУРАШЕВ - начальник управління Секретаріату Кабінету
Володимир Міністрів України, доцент, кандидат
Миколайович технічних наук, академік Академії
інформатики (за згодою);
ХОРОЗОВ - завідуючий відділом управління
Олег інформатизації Секретаріату Центральної
Анатолійович виборчої комісії, кандидат
фізико-математичних наук;
ШВЕЦЬ - керівник Центру правової інформатики
Микола Якович Академії правових наук України, професор,
доктор економічних наук (за згодою).

Секретар Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ
( Додаток 2 в редакції Постанови Центрвиборчкому N 5
( v0005359-01 ) від 13.02.2001 )

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry