Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (стосовно формування бюджету)

Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (стосовно формування бюджету)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів України (стосовно
формування бюджету)

Розглянувши внесені в порядку законодавчої ініціативи
Кабінетом Міністрів України пропозиції, що містяться в проекті
Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно формування бюджету), Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Прийняти у першому читанні законопроекти з числа включених
до проекту Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно формування бюджету) згідно з
додатком 1. Профільним комітетам Верховної Ради України разом з Кабінетом
Міністрів України доопрацювати зазначені законопроекти з
урахуванням зауважень і пропозицій народних депутатів України і
внести їх на розгляд Верховної Ради України як проекти окремих
законодавчих актів для прийняття у другому читанні.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України доопрацювати з
урахуванням зауважень і пропозицій народних депутатів України,
висловлених при їх обговоренні, законопроекти з числа включених до
проекту Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно формування бюджету) згідно з
додатком 2 та внести їх на розгляд Верховної Ради України на
повторне перше читання.
3. Погодитись з висновками Комітету Верховної Ради України з
питань правової політики і судово-правової реформи про
неприйнятність та відхилення законопроектів з числа включених до
проекту Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно формування бюджету) згідно з
додатком 3 у зв'язку з їх невідповідністю частині 3 статті 22
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
4. Відхилити законопроекти з числа включених до проекту
Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно формування бюджету) згідно з
додатком 4 як неприйнятні.
5. Зняти з розгляду законопроекти з числа включених до
проекту Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно формування бюджету) згідно з
додатком 5 як такі, що втратили актуальність або врегульовані
чинним законодавством.
6. У зв'язку з наявністю суперечностей між внесеними
Кабінетом Міністрів України пропозиціями про внесення змін і
доповнень до законопроектів, зазначених у пунктах 2 - 4 цієї
Постанови та положеннями соціального розділу щорічного (1997 року)
послання Президента України, а також з метою уникнення ситуації
застосування Президентом України вето на низку відповідних
законів, запропонувати Президенту України відповідно до пункту 16
частини першої статті 106, частин другої і третьої статті 113
Конституції України доручити Кабінету Міністрів України узгодити
зазначені законодавчі пропозиції з положеннями щорічного послання
Президента України.
7. Запропонувати Президенту України, Кабінету Міністрів
України організувати вивчення історичного досвіду зарубіжних країн
по виходу із системної економічної кризи та розробити і внести на
розгляд Верховної Ради України проект Закону України про
антикризове державне регулювання в економіці.
8. До прийняття Державного бюджету України на 1997 рік
запропонувати Кабінету Міністрів України прийняти рішення про
скасування пільг, наданих постановами та розпорядженнями Уряду
України, а також запропонувати Президенту України скасувати
пільги, надані указами та розпорядженнями Президента України, та
доручити Кабінету Міністрів України в місячний термін розробити та
внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про
використання службового автотранспорту в органах державної влади.
9. Цю Постанову опублікувати в газеті "Голос України".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 16 травня 1997 року
N 265/97-ВР
Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 16 травня 1997 року N 265/97-ВР
ПЕРЕЛІК
законодавчих актів України з числа включених до проекту
Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно формування бюджету),
пропозиції про внесення змін до яких прийняті в першому
читанні (за порядковими номерами реєстрації та розгляду)

—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Назва Закону України, до | Комітет Верховної Ради | | | якого вносяться зміни | України, відповідальний за | | | | підготовку до другого читання| —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 Кодекс законів про працю Комітет з питань соціальної
України (за виключенням п.1 політики та праці
ст. 22 та ст. 42)
2 Кодекс України про адмініст- Комітет з питань законності
ративні правопорушення і правопорядку
9 Закон України "Про цінні Комітет з питань економічної
папери та фондову біржу" політики та управління
народним господарством
10 Закон України "Про охорону Комітет з питань
навколишнього природного екологічної політики
середовища"
16 Митний кодекс України Комітет з питань фінансів
і банківської діяльності
17 Закон України "Про Комітет з питань фінансів
Єдиний митний тариф" і банківської діяльності
26 Закон України "Про Комітет з питань Регламенту,
статус народного депутатської етики
депутата України" та забезпечення діяльності
депутатів

28 Закон України "Про Комітет з питань правової
статус суддів" політики і судово-правової
реформи
30 Декрет Кабінету Міністрів Комітет з питань фінансів
України від 26 грудня і банківської діяльності
1992 року N 14-92 "Про
акцизний збір"
34 Декрет Кабінету Міністрів Комітет з питань фінансів
України від 19 лютого і банківської діяльності
1993 року N 15-93 "Про
систему валютного
регулювання і валютного
контролю"
36 Декрет Кабінету Міністрів Комітет з питань базових
України від 8 квітня галузей та
1993 року N 30-93 "Про соціально-економічного
державний нагляд за розвитку регіонів
додержанням стандартів,
норм і правил та
відповідальність за
їх порушення"
37 Декрет Кабінету Міністрів Комітет з питань базових
України від 10 травня галузей та
1993 року N 46-93 "Про соціально-економічного
стандартизацію і розвитку регіонів
сертифікацію"
38 Декрет Кабінету Міністрів Комітет з питань економічної
України від 20 травня політики та управління
1993 року N 54-93 "Про народним господарством
лібералізацію зовнішньо-
економічної діяльності"
40 Закон України "Про Комітет з питань
карантин рослин" агропромислового комплексу,
земельних ресурсів та
соціального розвитку
села
43 Закон України "Про Комітет з питань соціальної
державну службу" політики та праці
44 Закон України "Про Комітет з питань соціальної
захист прав споживачів" політики та праці
46 Закон України "Про Комітет з питань законності і
пожежну безпеку" правопорядку

47 Закон України "Про Комітет з питань державного
вибори депутатів і голів будівництва, діяльності
сільських, селищних, Рад і самоврядування
районних, міських,
районних у містах,
обласних Рад"
48 Закон України "Про Комітет з питань державного
вибори Президента України" будівництва, діяльності
Рад і самоврядування
49 Закон України "Про Комітет з питань фінансів
державну податкову службу і банківської діяльності
в Україні"
51 Закон України "Про Комітет з питань державного
статус депутатів місцевих будівництва, діяльності
Рад народних депутатів" Рад і самоврядування
52 Закон України "Про Комітет з питань охорони
забезпечення санітарного здоров'я, материнства і
та епідемічного благопо- дитинства
луччя населення"
53 Закон України "Про Комітет з питань базових
відповідальність галузей та
підприємств, їх соціально-економічного
об'єднань, установ та розвитку регіонів
організацій за право-
порушення у сфері
містобудування"
58 Закон України "Про Комітет з питань фінансів
страхування" і банківської діяльності
59 Закон України "Про Комітет з питань економічної
режим іноземного політики та управління
інвестування" (за народним господарством
виключенням ст.7)
61 Постанова Верховної Комітет з питань фінансів
Ради України від 7 травня і банківської діяльності
1996 року "Про введення в
дію Закону України "Про
ставки акцизного збору і
ввізного мита на спирт
етиловий та алкогольні
напої"
62 Закон України "Про Комітет з питань
залізничний транспорт" паливно-енергетичного
комплексу, транспорту і
зв'язку

Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 16 травня 1997 року N 265/97-ВР
ПЕРЕЛІК
законодавчих актів України з числа включених до проекту
Закону України про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України (стосовно формування бюджету),
пропозиції про внесення змін до яких потребують
доопрацювання та внесення на розгляд Верховної Ради
України на повторне перше читання (за порядковими
номерами реєстрації та розгляду)

50. Закон України "Про систему оподаткування"
56. Закон України "Про бюджетну систему"
63. Постанова Верховної Ра України від 5 травня 1996 року N 162
"Про проект Закону України про порядок обкладення податками
предметів, які перемі щуються громадянами через митний кордон
України" 65. Закон України "Про призупинення дії деяких законодавчих актів
України" (проект)

Додаток 3
до Постанови Верховної Ради України
від 16 травня 1997 року N 265/97-ВР
ПЕРЕЛІК
законів України з числа включених до проекту Закону України про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
(стосовно формування бюджету), внесення змін до яких не
узгоджується з Конституцією України (за порядковими номерами
реєстрації та розгляду)

3. Житловий кодекс Української РСР
8. Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні" 12. Закон України "Про пенсійне забезпечення"
14. Закон України "Про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 15. Закон України "Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей" 25. Закон України "Про охорону праці"
41. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 45. Закон України "Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку Україні"

Додаток 4
до Постанови Верховної Ради України
від 16 травня 1997 року N 265/97-ВР
ПЕРЕЛІК
законів України з числа включених до проекту Закону України про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
(стосовно формування бюджету), внесення змін до яких не
підтримані і відхилені Верховною Радою України як неприйнятні
(за порядковими номерами реєстрації та розгляду)

4. Закон України "Про міліцію"
5. Закон "Про підприємництво"
6. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"
7. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні" 11. Закон України "Про прокуратуру"
18. Основи законодавства України про культуру
20. Закон України "Про службу безпеки"
21. Закон України пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" 23. Закон України "Про ветеринарну медицину"
24. Закон України "Про заставу"
27. Основи законодавства України про охорону здоров'я
32. Декрет Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" 33. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні" 35. Закон України "Про аудиторську діяльність"
39. Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки і збори" 42. Закон України "Про вибори народних депутатів Україні"
54. Закон України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" 55. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" 57. Закон України "Про деякі питання валютного регулювання та
оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" 60. Закон України "Про освіту"
64. Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"

Додаток 5
до Постанови Верховної Ради України
від 16 травня 1997 року N 265/97-ВР
ПЕРЕЛІК
законів України з числа включених до проекту Закону України про
внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
(стосовно формування бюджету), пропозиції про внесення змін до
яких зняті з розгляду як такі, що втратили актуальність та
врегульовані чинним законодавством (за порядковими номерами
реєстрації та розгляду)

13. Закон України "Про основи державної політики у сфері науки і
науково-технічної діяльності" 19. Закон України "Про приватизаційні папери"
22. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"
29. Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість"
31. Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року
N 4-93 "Про Єдиний митний тариф"

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry