Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру

Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2518-VIII ( 2518-19 ) від 04.09.2018,
ВВР, 2018, N 40, ст.289 }
Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання виробництва
і реалізації цукру"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 4, ст.38 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про державне регулювання
виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268) такі зміни:
1) у статті 1:
абзаци четвертий і п'ятий виключити;
в абзаці шостому слова і літеру "та квоти "В" виключити;
2) у статті 2:
друге речення частини першої виключити;
у частинах другій - п'ятій слова і літеру "та квоти "В"
виключити;
3) у статті 3:
частини шосту, сьому та одинадцяту виключити;
у частині восьмій слова і літери "з квот "А", "В" та "С"
замінити словами і літерою "з квоти "А";
4) у першому реченні частини першої статті 5 слова "а також
для виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами"
виключити;
5) у частинах першій і другій статті 6 слова і літеру "та
квоти "В" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 403-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry