Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про космічну діяльність

Про внесення змін до Закону України Про космічну діяльність

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про космічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 30, ст.393 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про космічну діяльність"
( 502/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 1,
ст. 2; 2000 р., N 22, ст. 172; 2006 р., N 22, ст. 184) такі зміни:
1) статтю 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"космічний апарат - літальний технічний засіб для польотів у
космос і в космосі з метою його дослідження та використання".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - дванадцятим;
2) у частині першій статті 5:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"запровадження ліцензування такої діяльності";
доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"контролю за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності
суб'єктами космічної діяльності";
3) статтю 6 після абзацу шістнадцятого доповнити новим
абзацом такого змісту:
"при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності відкриває
свої представництва на території інших держав згідно із законами
цих держав".
У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий і вісімнадцятий вважати
відповідно абзацами вісімнадцятим і дев'ятнадцятим;
4) у частині другій статті 11 слова "в частині витрат на
оборону" замінити словами "за державним оборонним замовленням";
5) розділ II доповнити статтею 11-1 такого змісту:
"Стаття 11-1. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної
діяльності
Національне космічне агентство України в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України:
видає дозволи суб'єктам космічної діяльності України на
проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської
діяльності з питань дослідження і використання космічного
простору, виробництва та експлуатації космічної техніки,
здійснення експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки та
космічних технологій, їх тимчасового вивезення за межі України або
тимчасового ввезення на її територію, транзиту територією України;
реєструє укладені договори (контракти) суб'єктів космічної
діяльності України з іноземними суб'єктами космічної діяльності з
питань дослідження і використання космічного простору, виробництва
та експлуатації, купівлі-продажу космічної техніки та космічних
технологій.
Національне космічне агентство України здійснює видачу
дозволів та реєстрацію договорів (контрактів) на безоплатній
основі.
Одержання відповідних дозволів суб'єктами космічної
діяльності України для здійснення зовнішньоекономічної діяльності
є обов'язковим.
Національне космічне агентство України приймає рішення:
про видачу дозволу на проведення переговорів або про відмову
у видачі дозволу на їх проведення - протягом п'яти робочих днів з
дня надходження відповідної заяви;
про реєстрацію договору (контракту) або відмову у його
реєстрації - протягом 10 робочих днів з дня надходження матеріалів
договору (контракту).
У видачі дозволу на проведення переговорів може бути
відмовлено, реєстрацію договору (контракту) може бути скасовано
або дозвіл, реєстрація можуть бути анульовані, якщо подано не всі
необхідні документи або подані документи не відповідають вимогам
законодавства.
Суб'єкт космічної діяльності України має право оскаржити у
порядку, визначеному законодавством, рішення про відмову у видачі
дозволу на проведення переговорів з питань дослідження і
використання космічного простору, виробництва та експлуатації
космічної техніки, про відмову у реєстрації договорів
(контрактів), предметом яких є космічна діяльність, а також
договорів купівлі-продажу космічної техніки і космічних
технологій";
6) у частинах першій - четвертій статті 13 слова "об'єкт
космічної діяльності" в усіх відмінках і числах замінити словами
"космічний апарат" у відповідному відмінку і числі;
7) у статті 14:
у назві і тексті статті слова "об'єкт космічної діяльності" в
усіх відмінках і числах замінити словами "космічний апарат" у
відповідному відмінку і числі;
абзац другий частини першої виключити;
8) у частині першій статті 15 слова "та його зареєстровано у
Державному реєстрі об'єктів космічної діяльності України"
виключити;
9) у тексті Закону ( 502/96-ВР ) слова "Загальнодержавна
(Національна) космічна програма України" в усіх відмінках замінити
словами "Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна
програма України" у відповідному відмінку.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2186-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry