Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про страхування

Про внесення змін до Закону України Про страхування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до
Закону України "Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 2, ст.14 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1110-V ( 1110-16 ) від 31.05.2007, ВВР, 2007, N 44, ст.511
N 251-VI ( 251-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 23, ст.214 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р.,
N 37, ст. 447) такі зміни:
1. У статті 2:
1) останнє речення частини першої виключити;
2) після частини першої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Забороняється здійснювати страхову діяльність на території
України страховиками-нерезидентами, крім таких видів страхової
діяльності:
виключно із страхування ризиків, пов'язаних з морськими
перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і
фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є
майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються,
та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або
будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким
транспортуванням товарів;
перестрахування;
страхове посередництво, таке як брокерські та агентські
операції стосовно: перестрахування, виключно із страхуванням
ризиків, пов'язаних з морськими перевезеннями, комерційною
авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи
супутники), у разі, якщо об'єктом страхування є майнові інтереси,
пов'язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним
засобом, яким вони транспортуються, та/або будь-яка
відповідальність, що виникає у зв'язку з таким транспортуванням
товарів;
допоміжні послуги із страхування, такі як консультаційні
послуги, оцінка актуарного ризику та задоволення претензій".
У зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати відповідно
частинами третьою - чотирнадцятою; { Підпункт 2 пункту 1 в редакції Закону N 1110-V ( 1110-16 ) від
31.05.2007 }
3) після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Страховик-нерезидент має право здійснювати страхову
діяльність в Україні за таких умов:
1) держава, в якій зареєстрований страховик-нерезидент,
належить до держав - членів Світової організації торгівлі, не
належить до держав, які не беруть участі в міжнародному
співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню
тероризму, а також співпрацює із Групою з розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);
2) між уповноваженим органом із здійснення нагляду за
страховими компаніями країни, в якій зареєстрований
страховик-нерезидент, та Уповноваженим органом підписано
меморандум (укладено угоду) про обмін інформацією;
3) за страховою діяльністю відповідно до законодавства країни
реєстрації страховика-нерезидента здійснюється державний нагляд;
4) між Україною та країною, в якій зареєстрований
страховик-нерезидент, укладено міжнародний договір про запобігання
податковим ухиленням та уникнення подвійного оподаткування;
5) страховик-нерезидент розташований на території країн або
окремих територій, які згідно з рішенням Організації економічного
співробітництва та розвитку ООН не мають офшорного статусу, або на
території інших країн, якщо неофшорний статус такого страховика
підтверджений висновком відповідної торгово-економічної місії;
6) страховик-нерезидент має відповідну ліцензію на здійснення
страхової діяльності відповідно до законодавства держави, в якій
він зареєстрований;
7) рейтинг фінансової надійності (стійкості)
страховика-нерезидента відповідає вимогам, установленим
Уповноваженим органом".
У зв'язку з цим частини дванадцяту - чотирнадцяту вважати
відповідно частинами тринадцятою - п'ятнадцятою.

{ Пункт 2 виключено на підставі Закону N 1110-V ( 1110-16 )
від 31.05.2007 }

3. У статті 15:
1) частину шосту після слів "перестрахових брокерів"
доповнити словами "(за винятком страхових та перестрахових
брокерів-нерезидентів)";
2) частини восьму і дев'яту замінити трьома частинами такого
змісту:
"Посередницька діяльність на території України з укладання
договорів страхування з іноземними страховиками не допускається,
крім:
договорів страхування ризиків, пов'язаних з морськими
перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних ракет і
фрахтом (включаючи супутники), в разі коли об'єктом страхування є
майнові інтереси, пов'язані з товарами, які транспортуються,
та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються, та/або
будь-яка відповідальність, що виникає у зв'язку з таким
транспортуванням товарів;
договорів перестрахування з додержанням вимог цього Закону.
Посередницька діяльність на території України з укладання
договорів страхування зі страховиками-нерезидентами може
здійснюватися відповідно до порядку та вимог, установлених
Уповноваженим органом з урахуванням вимог частини дванадцятої
статті 2 цього Закону.
Страхові та/або перестрахові брокери-нерезиденти зобов'язані
письмово повідомити Уповноваженому органу за встановленою ним
формою про намір здійснювати діяльність на території України.
Уповноважений орган оприлюднює в триденний термін зазначену
інформацію на своїй офіційній веб-сторінці в Інтернеті та в
друкованих засобах масової інформації. { Пункт 3 розділу I в редакції Закону N 251-VI ( 251-17 ) від
10.04.2008 }
4. Статтю 16 після частини шостої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Уповноважений орган встановлює вимоги до порядку укладання
договорів із страховиками-нерезидентами".
У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.
2. Восьма частина статті 15 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) втрачає чинність через п'ять років з дня вступу
України до Світової організації торгівлі.
3. Уповноваженому органу у п'ятимісячний термін з дня
опублікування цього Закону розробити та затвердити
нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 листопада 2006 року
N 357-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry