Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

Про внесення змін і доповнень до Закону України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 19, ст.136 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 791а-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,N
16, ст.198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст.
177, N 37, ст. 541) такі зміни і доповнення:
1. Статті 8 і 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Управління зоною відчуження і зоною безумовного
(обов'язкового) відселення після повного
відселення жителів
Управління зоною відчуження, а також зоною безумовного
(обов'язкового) відселення після повного відселення жителів з
населених пунктів, віднесених до цієї зони, та припинення у
зв'язку з цим у зазначених пунктах діяльності Рад народних
депутатів здійснює спеціальний підрозділ Міністерства України у
справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС - Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи. Адміністрація зони організовує та координує проведення всіх
заходів на територіях зони відчуження, а також зони безумовного
(обов'язкового) відселення, вирішує питання їх фінансування,
охорони громадського порядку, захисту наукових і економічних
інтересів держави, вживає заходів до створення безпечних умов
праці та зменшення рівня опромінення персоналу, який працює на цих
територіях, з метою охорони його здоров'я, забезпечує додержання
норм радіаційної безпеки, порядку поводження з радіоактивними
відходами, а також несе відповідальність за оперативне, повне та
об'єктивне інформування населення про екологічний стан у цих
зонах. Для більш ефективного проведення всіх заходів на території
зони безумовного (обов'язкового) відселення після повного
відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони,
Адміністрація зони в разі необхідності може створювати свої
підрозділи на місцях. Рішення Адміністрації зони є обов'язковими
для виконання всіма підприємствами, установами і організаціями,
розташованими або залученими до робіт у зазначених зонах,
незалежно від форм власності та організаційно-правових форм.
Стаття 9. Управління зоною безумовного (обов'язкового)
відселення до повного відселення жителів з
населених пунктів, віднесених до цієї зони, та
зоною гарантованого добровільного відселення
Управління зоною безумовного (обов'язкового) відселення до
повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї
зони, та управління зоною гарантованого добровільного відселення
здійснюється відповідними обласними Радами народних депутатів".
2. У частині другій статті 12:
абзац дев'ятий викласти у такій редакції: "перегін тварин, сплав лісу. В'їзд на територію зони і виїзд
з неї здійснюється тільки за спеціальними перепустками з
обов'язковим дозиметричним контролем людей та транспортних
засобів. Транзитний проїзд усіх видів транспорту здійснюється за
спеціальними перепустками, що видаються Адміністрацією зони";
доповнити частину абзацом одинадцятим такого змісту: "перебування осіб, які мають медичні протипоказання для
роботи в контакті з джерелами іонізуючого випромінювання або щодо
яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з роботами по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, оскільки вони є
професійно хворими".
3. В абзаці другому статті 18 слова "розширення і
реконструкція діючих" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 квітня 1995 року
N 157/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry