Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств щодо оподаткування дивідендів

Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств щодо оподаткування дивідендів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
щодо оподаткування дивідендів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.271 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 4:
а) підпункт 4.1.4 пункту 4.1 викласти в такій редакції:
"4.1.4. Доходи від спільної діяльності та у вигляді
процентів, роялті, володіння борговими вимогами, доходів від
здійснення операцій лізингу (оренди), а також дивідендів (крім
тих, які не підлягають включенню до валового доходу відповідно до
підпункту 7.8.6 пункту 7.8 статті 7 цього Закону)";
б) підпункт 4.2.11 пункту 4.2 викласти в такій редакції:
"4.2.11. Доходи від спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи, що оподатковані у порядку,
встановленому пунктом 7.7 статті 7 цього Закону, та дивіденди, які
не підлягають включенню до валового доходу відповідно до підпункту
7.8.6 пункту 7.8 статті 7 цього Закону";
2) у пункті 7.8 статті 7:
а) абзац третій підпункту 7.8.2 після слів "крім платників
цього податку, які підпадають під дію пункту 7.2" доповнити
словами "підпункту 7.8.5 пункту 7.8";
б) підпункти 7.8.5 та 7.8.6 викласти в такій редакції:
"7.8.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 7.8.2 цього
пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:
а) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених)
платником податку, який нараховує дивіденди, за умови, що така
виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх
акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від
того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином
зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні;
б) інститутами спільного інвестування;
в) у межах сум дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які
перебувають під контролем юридичної особи, яка здійснює виплату,
відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону.
7.8.6. Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди
від резидентів та нерезидентів - юридичних осіб, які перебувають
під їх контролем відповідно до пункту 1.26 статті 1 цього Закону
(крім нерезидентів, що мають офшорний статус), не включають їх
суму до складу валового доходу (крім постійних представництв
нерезидентів).
Якщо дивіденди отримуються платником податку - резидентом з
джерелом їх виплати від нерезидента, то платник податку включає
суму отриманих дивідендів (крім дивідендів, отриманих від
юридичних осіб, які перебувають під його контролем відповідно до
пункту 1.26 статті 1 цього Закону, і не є нерезидентами, що мають
офшорний статус) до складу валового доходу за наслідками
податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів.
Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди від
юридичних осіб, які перебувають під їх контролем відповідно до
пункту 1.26 статті 1 цього Закону, зобов'язані вести наростаючим
підсумком облік отриманих та виплачених дивідендів.
Порядок оподаткування дивідендів, що отримуються фізичними
особами, визначається за правилами, встановленими законом з питань
оподаткування доходів фізичних осіб";
3) в абзаці третьому пункту 18.3 статті 18 слова "Для цілей
цього пункту" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 27 квітня 2010 року
N 2156-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry