Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей

Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо Центру з усиновлення дітей"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.183 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з
усиновлення дітей" ( 3097-15 ) від 16 листопада 2005 року такі
зміни:
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Встановити, що до приведення законодавства України у
відповідність із цим Законом чинні акти законодавства України
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону";
доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України:
створити до 1 травня 2006 року урядовий орган державного
управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі
центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді;
до створення урядового органу державного управління з
усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу
виконавчої влади з питань сім'ї та молоді і початку виконання ним
наданих йому у встановленому порядку повноважень покласти
виконання повноважень цього органу в частині ведення обліку осіб,
які бажають усиновити дитину, обліку дітей, які можуть бути
усиновлені, та реалізації порядку усиновлення дітей на Центр по
усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України;
у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 12 січня 2006 року
N 3335-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry