Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності

Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності

{Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 640-VII від 10.10.2013}

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 11, ст.71)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 640-VII від 10.10.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.771}

{У тексті Закону слова "об'єкт централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення" в усіх відмінках і числах замінено словами "об'єкт у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення" у відповідному відмінку і числі, а слова "центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

Цей Закон визначає особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, особливості оренди та концесії таких об'єктів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

{Статтю 1 виключено на підставі Закону № 640-VII від 10.10.2013}

Стаття 2. Сфера дії цього Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані з:

передачею в оренду чи концесію цілісних майнових комплексів підприємств, їхніх структурних підрозділів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності;

{Абзац другий частини першої статті 2 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

передачею в концесію об'єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у комунальній власності, які можуть бути добудовані з метою їх використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла;

наданням концесії на створення (будівництво) об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення;

господарським використанням об'єктів оренди чи концесії відповідно до цього Закону.

2. Зазначені у частині першій цієї статті відносини у частині, не врегульованій цим Законом, регулюються Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, законами України "Про концесії", "Про оренду державного та комунального майна", іншими законодавчими актами.

Стаття 3. Органи, уповноважені приймати рішення про передачу в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення

1. Рішення про передачу в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, приймають:

стосовно об'єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, селища, міста, - відповідні сільські, селищні, міські ради;

стосовно об'єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад і в управлінні районної, обласної ради, - відповідна районна, обласна рада за дорученням відповідних рад територіальних громад.

Стаття 4. Вимоги до суб'єктів, яким передаються в оренду чи концесію об'єкти у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення

{Частину першу статті 4 виключено на підставі Закону № 640-VII від 10.10.2013}

2. Особа, з якою укладено договір оренди чи концесії щодо об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, зобов'язана протягом трьох місяців з дня підписання відповідного договору (з дня здачі об'єкта в експлуатацію, якщо об'єкт був збудований, добудований чи відновлений відповідно до умов концесійного договору) забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності, для якої об'єкт береться в оренду чи концесію, і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності.

Стаття 5. Ініціатива щодо передачі об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення в оренду чи концесію

1. Передача об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію здійснюється за ініціативою фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями чи концесіонерами відповідно до Закону, або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад чи місцевих органів виконавчої влади.

{Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

2. Заяву (подання), в якій міститься ініціатива щодо передачі об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію, заінтересовані особи (органи) подають відповідній раді, визначеній статтею 3 цього Закону, для розгляду на черговій сесії ради. За результатами розгляду заяви (подання) рада приймає рішення про пропозицію передачі об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію.

3. При прийнятті рішення про пропозицію щодо передачі об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, в оренду чи концесію або про відмову в його передачі в оренду чи концесію одержання висновків органів Антимонопольного комітету України про можливість оренди чи концесії та про умови договору оренди чи концесії не є обов'язковим.

4. У разі прийняття відповідною радою, визначеною статтею 3 цього Закону, рішення про пропозицію передачі в оренду чи концесію об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, здійснюється організаційно-технічна підготовка цього об'єкта до передачі відповідно в оренду чи концесію. Після завершення такої підготовки оголошується конкурс на право отримання об'єкта в оренду чи концесію.

{Частину п'яту статті 5 виключено на підставі Закону № 640-VII від 10.10.2013}

{Частину шосту статті 5 виключено на підставі Закону № 640-VII від 10.10.2013}

Стаття 6. Організаційно-технічна підготовка об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення до передачі в оренду чи концесію

1. У строк, визначений відповідною радою, але не більш як протягом дванадцяти місяців з дати прийняття нею рішення про передачу в оренду чи концесію об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, орган, уповноважений управляти комунальним майном, спільно з органом (підприємством), у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об'єкт, здійснює його організаційно-технічну підготовку до передачі в оренду чи концесію. За погодженням з відповідною радою зазначений строк може бути продовжено.

2. Організаційно-технічна підготовка об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію включає:

проведення інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних цінностей у складі такого об'єкта;

впорядкування і відновлення технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;

визначення вартості об'єкта шляхом здійснення незалежної оцінки, при цьому видом вартості визначається ринкова вартість. Оцінка об'єкта, який передається в оренду чи концесію, здійснюється відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність;

виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом, у натурі (на місцевості).

3. У процесі організаційно-технічної підготовки відповідного об’єкта орган, уповноважений управляти комунальним майном, готує:

інструкцію для заявників (у тому числі інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення та оформлення заявок, інформацію про процедурні питання);

інформацію про оголошення конкурсу;

проект конкурсної документації, що включає:

інструкцію для претендентів (у тому числі інформацію і вимоги щодо розроблення та оформлення конкурсних пропозицій, іншу інформацію (документи) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, інформацію стосовно об’єкта оренди чи концесії, що має міститися в заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету України на отримання об’єкта в оренду чи концесію);

інформацію щодо умов конкурсу;

істотні умови договору оренди чи концесії.

{Частина третя статті 6 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

4. Орган, уповноважений управляти комунальним майном, погоджує умови конкурсу з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, зобов'язаний погодити умови конкурсу або надати письмову вмотивовану відмову протягом десяти календарних днів. Відмова в такому погодженні можлива лише з мотивів невідповідності умов конкурсу вимогам законодавства.

5. У разі якщо надаватиметься концесія на створення (будівництво) об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, проводиться тільки підготовка проекту конкурсної документації (у тому числі умов конкурсу) і, за потреби, виділення у натурі (на місцевості) земельної ділянки, яка буде закріплена за об'єктом.

Стаття 7. Конкурс на право отримання в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення

1. Після завершення підготовки об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, до передачі в оренду чи концесію відповідна рада, визначена статтею 3 цього Закону, своїм рішенням:

затверджує конкурсну документацію;

утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи. До складу конкурсної комісії включаються також представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на галузевому рівні у сфері житлово-комунальних послуг і професійних спілок, що є стороною або приєдналися до Галузевої угоди;

{Абзац третій частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

оголошує конкурс;

визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі (у розмірі від одного до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

2. Оголошення конкурсу здійснюється конкурсною комісією в десятиденний строк з дня її утворення шляхом розміщення у друкованому засобі масової інформації відповідної ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному такою радою), на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і на веб-сайті відповідної ради (за його наявності) інформації про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:

{Абзац перший частини другої статті 7 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

об'єкт, що пропонується до оренди чи концесії (найменування, характеристики тощо);

орган, який передає об'єкт в оренду чи концесію, - відповідну раду;

строк, на який об'єкт передається в оренду чи концесію;

строк подання заявок на участь у конкурсі;

розмір реєстраційного внеску;

строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;

адресу, номери телефонів та інші контактні дані конкурсної комісії для отримання додаткової інформації.

вимоги до оформлення заявок на участь у конкурсі;

{Частину другу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

кваліфікаційні вимоги до претендентів.

{Частину другу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

Конкурсна комісія також надсилає інформацію про об’єкти у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, які забезпечують надання (розраховані на надання) послуг у зазначених сферах не менш як десяти тисячам фізичних осіб, а також про об’єкти централізованого теплопостачання із сумарною потужністю джерел теплової енергії не менше 50 Гкал на годину для розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

{Абзац одинадцятий частини другої статті 7 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

3. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

{Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

4. У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в оренду, таке товариство має право отримати об'єкт в оренду без проведення конкурсу.

У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу підприємства (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

5. У заявці на участь у конкурсі зазначаються:

повне найменування претендента (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи - підприємця);

відомості про його державну реєстрацію;

відомості про фінансово-майновий стан заявника;

відомості про наявність у претендента або його засновника (учасника) досвіду обслуговування об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності;

відомості про дотримання кваліфікаційних вимог, установлених цим Законом та умовами конкурсу.

{Частина п'ята статті 7 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

6. Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти наданих відомостей та відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, встановленим цим Законом і умовами конкурсу, і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє претендента (у разі відхилення - з обґрунтуванням причини). Рішення про відхилення заявки може бути оскаржено в судовому порядку.

{Частина шоста статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

7. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія після сплати ними реєстраційного внеску забезпечує конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, у тому числі відомостями щодо:

умов надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;

обсягу робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером;

вимог до обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар чи концесіонер;

{Абзац четвертий частини сьомої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

вимог до претендента (орендаря чи концесіонера);

{Абзац п'ятий частини сьомої статті 7 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

обов'язків орендаря чи концесіонера за договором оренди або концесії;

{Абзац шостий частини сьомої статті 7 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

фінансових та інших гарантій орендо- чи концесієдавця;

особливих вимог з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

8. Претендент, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

9. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

10. Претенденти протягом дев'яноста днів з дня оголошення конкурсу готують та подають конкурсній комісії пропозиції про виконання умов конкурсу (конкурсні пропозиції). Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.

{Частина десята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

11. Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

12. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу.

13. Протягом тридцяти днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс. У разі якщо зареєстровано лише одного учасника конкурсу або не зареєстровано жодного, оголошується новий конкурс, крім випадків, коли відповідно до частини шістнадцятої цієї статті було прийнято рішення про визнання єдиного учасника переможцем конкурсу.

14. Конкурсна комісія розглядає подані учасниками конкурсу конкурсні пропозиції, документи та матеріали з пропозиціями щодо умов оренди чи концесії, визначає їх відповідність умовам конкурсу, готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення оренди чи концесії, запропонованих учасниками конкурсу. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення оренди чи концесії відповідно до умов конкурсу.

{Частина чотирнадцята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

15. На підставі висновків конкурсної комісії відповідна рада, визначена у статті 3 цього Закону, не пізніше ніж протягом місяця приймає рішення про переможця конкурсу, про що конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення повідомляє переможця.

Інформація про результати конкурсу, підстави визначення переможця та відхилення пропозицій інших учасників конкурсу підлягають розміщенню на веб-сайті відповідної ради (за його наявності), на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, наступного дня після прийняття рішення про визначення переможця конкурсу та у десятиденний строк з цього дня - опублікуванню у друкованому засобі масової інформації відповідної ради (за його відсутності - у місцевому друкованому засобі масової інформації, визначеному такою радою).

{Частину п'ятнадцяту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

16. У разі якщо під час проведення конкурсу на право отримання в оренду чи концесію об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, з'ясується, що після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу зареєстровано лише одного учасника, відповідна рада на підставі висновку конкурсної комісії може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.

17. Протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції проекту договору відповідна рада укладає з ним договір оренди чи концесії. Погодження умов договору та його підписання покладається на орган або посадову особу місцевого самоврядування, уповноважену на це відповідною радою, визначеною у статті 3 цього Закону. Орендо- чи концесієдавцем у договорі виступає відповідна рада.

{Абзац перший частини сімнадцятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

Умови договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсу, які стали підставою для визнання його переможцем.

18. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розглядаються в порядку, визначеному законом.

{Частина вісімнадцята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

Стаття 8. Умови договору оренди чи концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення

1. Істотними умовами договору оренди чи концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, крім визначених законами України "Про концесії" і "Про оренду державного та комунального майна", є:

порядок та умови відновлення переданого в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення та його повернення;

порядок та умови списання (виведення з експлуатації) майна в складі об'єкта оренди, концесії;

обов'язок орендаря, концесіонера щодо страхування взятого в оренду чи концесію об'єкта тепло-, водопостачання і водовідведення;

обов'язки сторін договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення;

обов'язки щодо утримання об'єкта концесії згідно з вимогами державних стандартів, норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;

обов'язки орендаря, концесіонера щодо використання переданого в оренду, концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта, а також щодо виробництва (надання) відповідних комунальних послуг у гарантованих обсягах і належної якості;

максимальний розмір витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції (послуг) та максимально допустимі обсяги втрат і технологічних витрат питної води та/або теплової енергії на одиницю продукції (послуг);

порядок здійснення орендодавцем, концесієдавцем контролю за станом орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення;

відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря, концесіонера за безпеку експлуатації об'єкта;

умови та порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об’єкта концесії.

{Частину першу статті 8 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

2. Крім визначених частиною першою цієї статті, істотними умовами договору концесії об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, є:

обсяги інвестування концесіонером власних коштів в об'єкт концесії та обсяги робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) концесіонером, та/або перелік майна, що повинно бути створене концесіонером;

перелік видів майна, що придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору і повинно перейти у власність територіальної громади після закінчення строку дії концесійного договору, та умови такого придбання і переходу.

{Абзац третій частини другої статті 8 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

{Абзац четвертий частини другої статті 8 виключено на підставі Закону № 640-VII від 10.10.2013}

строки виконання концесіонером інвестиційних зобов’язань, передбачених умовами договору;

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

порядок внесення змін та розірвання договору.

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

3. У разі якщо при передачі в оренду чи концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, проводиться припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, яке здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в оренду чи концесію, договором визначається гарантована більшість працівників, звільнених внаслідок ліквідації такого підприємства, які будуть працевлаштовані орендарем, концесіонером, та умови відбору таких працівників.

У разі якщо при передачі в оренду чи концесію об’єкта централізованого теплопостачання, водопостачання і водовідведення, що перебуває у комунальній власності, проводиться припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, яке має невиплачені грошові зобов’язання чи податковий борг, питання правонаступництва за зобов’язаннями вирішується за згодою сторін, а умови погашення зазначаються у договорі.

{Частину третю статті 8 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

{Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

4. У разі необхідності отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об'єкт оренди чи концесії після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.

{Частину п'яту статті 8 виключено на підставі Закону № 640-VII від 10.10.2013}

Стаття 9. Нотаріальне посвідчення договорів оренди чи концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення

1. Договори оренди об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, укладені на строк більш як три роки, а також договори концесії таких об'єктів незалежно від строку, на який вони укладені, підлягають нотаріальному посвідченню у встановленому порядку.

2. У разі якщо інше не передбачено договором, витрати на проведення нотаріального посвідчення договору оренди чи концесії несе відповідно орендар чи концесіонер.

Стаття 10. Повідомна реєстрація договорів оренди чи концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення

1. Укладені договори оренди чи концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення реєструються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства. Реєстрація є повідомною і проводиться безоплатно.

2. Для реєстрації договору орендар чи концесіонер протягом десяти робочих днів з дня його нотаріального посвідчення подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, заяву довільної форми, копії укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію орендаря чи концесіонера як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

3. Протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених документів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, здійснює реєстрацію договору і протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації надсилає орендарю чи концесіонеру, виконавчому органу відповідної ради та Фонду державного майна України письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати реєстрації.

4. Передбачена цією статтею реєстрація договору оренди чи концесії центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, є однією з умов, за яких можливе виділення коштів з Державного бюджету України на ремонт, реконструкцію та/або модернізацію відповідних об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, переданих в оренду чи концесію.

{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ'ЄКТІВ У СФЕРАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

Стаття 11. Особливості оренди об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності

1. Орендарю належить право користування переданим в оренду об'єктом. Надані в оренду об'єкти у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення залишаються в комунальній власності.

2. Орендар забезпечує відповідно до умов укладеного договору використання орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, яке раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта. Для виробництва та надання споживачам відповідних комунальних послуг орендар може залучати інших юридичних і фізичних осіб на умовах договору підряду (договору про надання послуг).

3. Орендар за згодою орендодавця має право передати в суборенду орендоване ним нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, яке не використовується у провадженні господарської діяльності у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, якщо інше не передбачено договором оренди. Строк надання майна у суборенду не може перевищувати строку дії договору оренди.

{Частина третя статті 11 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

4. Продукція і доходи, одержані в результаті використання орендованого об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, належать орендареві.

5. Витрати, необхідні для підтримання орендованого об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок орендаря та включаються до складу витрат орендаря. Витрати, пов’язані з поліпшенням орендованого об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел, передбачених умовами договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються у вартість об’єкта оренди.

{Частина п'ята статті 11 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження орендованого об'єкта несе орендодавець. Орендар страхує орендований об'єкт на користь орендодавця.

7. Припинення діяльності (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, що здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в оренду, не тягне за собою приєднання такого підприємства до орендаря чи правонаступництва орендаря щодо такого підприємства.

8. Контроль за використанням переданого в оренду об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення та за виконанням орендарем умов укладеного договору оренди здійснює відповідна рада, що прийняла рішення про надання такого об'єкта в оренду, та уповноважені нею органи і посадові особи в порядку, визначеному договором оренди.

9. Орендна плата за користування об'єктом тепло-, водопостачання і водовідведення вноситься орендарем в безготівковій формі незалежно від результатів його господарської діяльності, у розмірі та в строк, визначені договором оренди. Розмір орендної плати визначається, враховуючи вартість орендованого об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Розмір орендної плати підлягає індексації відповідно до законодавства.

У разі якщо протягом строку дії договору оренди окремі активи, надані орендарю у складі об’єкта оренди, виводяться з експлуатації у зв’язку з їх списанням, внаслідок чого такі активи не використовуються орендарем у його господарській діяльності, проводиться перерахунок розміру орендної плати шляхом зменшення бази розрахунку орендної плати на вартість таких активів, визначену на день надання їх в оренду.

{Частину дев'яту статті 11 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

10. Договір оренди може передбачати надання орендареві пільг щодо орендної плати.

Стаття 12. Умови поліпшення орендованих об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення

1. Відповідна територіальна громада зберігає право власності на передані в оренду об’єкти у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, у тому числі реконструйовані або технічно переоснащені орендарями відповідно до умов договору. Право власності на майно, придбане орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань на передані в оренду об’єкти, у тому числі реконструйовані або технічно переоснащені, належить власнику орендованого об’єкта - відповідній територіальній громаді (громадам). Вартість такого майна не підлягає відшкодуванню орендарю орендодавцем у разі припинення договору оренди.

{Частина перша статті 12 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

2. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, власником якого є орендар, у тому числі створене (збудоване) та отримане в результаті поліпшення об’єкта оренди, є власністю орендаря та використовуються ним відповідно до законодавства.

{Частина друга статті 12 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

3. Орендодавець має право за власний рахунок та за згодою орендаря проводити поліпшення орендованого об'єкта. У разі проведення таких поліпшень орендований об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а орендна плата - пропорційному збільшенню. Орендар, який дав згоду на проведення орендодавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру орендної плати, пов'язаного з такими поліпшеннями.

4. Будь-які поліпшення орендованого об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що не можуть бути відокремлені від орендованого об'єкта, не завдавши йому шкоди, можуть здійснюватися орендарем лише за згодою орендодавця. До таких поліпшень належать, зокрема, прокладені нові трубопроводи або їх частини, а також проведені нові інженерні комунікації або їх частини, системи енергопостачання або їх елементи.

5. Проведення орендарем поліпшення об’єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення не має своїм наслідком перегляд розміру орендної плати.

{Статтю 12 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

Стаття 13. Строк дії договорів оренди об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави його дострокового припинення

1. Строк дії договору оренди об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, визначається сторонами під час його укладення і зазначається в самому договорі. Такий строк не може бути менше двох та більше тридцяти років.

{Частина перша статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

2. Договір оренди об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, укладений на строк більш як три роки, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення в установленому законодавством порядку.

3. Об'єкт, що передається в оренду, має бути переданий орендареві не пізніше ніж через шість місяців з дня набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об'єкта в оренду представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт.

4. Договір оренди об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється у разі:

знищення орендованого об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;

ліквідації юридичної особи - орендаря - з моменту прийняття рішення про ліквідацію;

{Абзац третій частини четвертої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

смерті або припинення підприємницької діяльності орендарем - фізичною особою - з дня відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

розірвання договору на вимогу орендодавця у разі систематичного невиконання або грубого порушення орендарем умов договору оренди, а також у разі неодержання орендарем з власної вини протягом трьох місяців з дня укладення договору відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;

{Абзац п'ятий частини четвертої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

розірвання договору на вимогу орендаря у разі систематичного невиконання або грубого порушення орендодавцем умов договору оренди - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;

{Частину четверту статті 13 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

взаємної згоди сторін - з моменту, визначеного сторонами.

{Абзац восьмий частини четвертої статті 13 виключено на підставі Закону № 640-VII від 10.10.2013}

5. Припинення договору оренди не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов'язань. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець несе до моменту повернення орендованого об'єкта орендодавцеві.

6. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості орендодавець має право вимагати відстрочення припинення договору оренди на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення орендованого об'єкта.

7. У разі припинення (розірвання) дії договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди у строки і на умовах, визначених договором, та в установленому цим Законом порядку надати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов'язань за об'єктом оренди.

8. У разі ліквідації орендодавця дія договору оренди не припиняється. До договору вносяться зміни щодо відомостей про правонаступника такого орендодавця.

{Статтю 13 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

Стаття 14. Порядок повернення об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення у разі припинення дії договору оренди

1. При припиненні договору оренди (крім випадків припинення договору внаслідок знищення орендованого об'єкта) переданий в оренду об'єкт у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, повинен бути повернутий орендодавцеві протягом десяти календарних днів з моменту припинення договору. У разі дострокового припинення договору оренди у зв'язку із смертю орендаря - фізичної особи об'єкт вважається повернутим орендодавцеві з дня припинення договору.

2. Орендар повертає орендодавцеві орендований об'єкт у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час його оренди, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за час оренди. При цьому орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого об'єкта, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від цього об'єкта, не завдаючи йому шкоди.

Інші поліпшення, проведені за рахунок власних коштів орендаря, залишаються у власності орендодавця, а їх вартість (крім вартості поліпшень, зроблених орендарем без згоди орендодавця) підлягає компенсації орендарю орендодавцем.

Не підлягають залишенню за орендарем поліпшення, проведені ним за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендований об'єкт, а також компенсація вартості таких поліпшень.

3. Про повернення об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками орендодавця та орендаря складається відповідний акт.

Розділ III
ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕСІЇ ОБ'ЄКТІВ У СФЕРАХ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

Стаття 15. Особливості концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності

1. Концесіонер зобов'язаний виробляти та/або надавати у визначеному концесійним договором обсязі та належної якості відповідні комунальні послуги з використанням переданого в концесію об'єкта централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення.

2. Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам майнові права на об’єкти, що перебувають у власності концесієдавця.

{Частина друга статті 15 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

3. У разі якщо концесійним договором передбачено виключне право концесіонера на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) об'єктом централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення, це право не може бути передано третім особам концесієдавцем без згоди концесіонера або концесіонером без згоди концесієдавця.

4. Витрати, необхідні для підтримання наданого в концесію об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок концесіонера та включаються до складу витрат концесіонера. Витрати, пов’язані з поліпшенням наданого в концесію об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), які зумовлюють збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, здійснюються за рахунок амортизаційних відрахувань, а також за рахунок інших джерел, передбачених умовами договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються у вартість об’єкта, наданого в концесію.

{Частина четверта статті 15 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

5. Припинення (у тому числі ліквідація) підприємства комунальної власності, що здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в концесію, не тягне за собою приєднання такого підприємства до концесіонера чи правонаступництва концесіонера щодо такого підприємства.

6. Концесійні платежі вносяться концесіонером у розмірі, визначеному сторонами концесійним договором. Концесійні платежі вносяться грошовими коштами, у безготівковій формі у строки, встановлені договором концесії.

7. Концесійні платежі встановлюються у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого в концесію об'єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та/або як частка (у відсотках) прибутку від концесійної діяльності, отриманого концесіонером.

8. Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості наданого в концесію об'єкта, підлягає індексації відповідно до законодавства.

9. У разі надання концесії на об'єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об'єкта розмір концесійних платежів визначається як частка (у відсотках) прибутку, отриманого концесіонером від використання такого об'єкта.

10. Договір концесії може передбачати, крім дотацій і компенсацій, надання концесіонеру пільг щодо сплати концесійних платежів (сплати їх у зменшеному розмірі чи звільнення від сплати) та інших пільг.

11. Контроль за виконанням концесіонером умов укладеного договору концесії здійснює відповідна рада, що прийняла рішення про передачу такого об'єкта в концесію, та уповноважений нею орган або посадова особа в порядку, визначеному договором концесії.

Стаття 16. Умови проведення поліпшень наданого в концесію об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення

1. Нарахування амортизації на переданий у концесію об'єкт централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення (основні фонди), у тому числі поліпшений або створений (збудований) концесіонером відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером.

2. Концесієдавець має право за власний рахунок та за згодою концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об'єкта. У разі проведення таких поліпшень наданий в концесію об'єкт (основні фонди) підлягає переоцінці, а концесійний платіж - пропорційному збільшенню. Концесіонер, що дав згоду на проведення концесієдавцем поліпшень, не має права заперечувати проти збільшення розміру концесійного платежу, пов'язаного з таким поліпшенням.

3. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об'єкта, отриманого в концесію. Проведення таких поліпшень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.

У разі поліпшення майна, отриманого в концесію, яке проведено за рахунок коштів концесіонера та за згодою концесієдавця, чи створення (будівництва) концесіонером майна на виконання умов концесійного договору концесієдавець зобов’язаний відшкодувати за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету концесіонеру витрати, здійснені у зв’язку із зазначеним поліпшенням, або вартість створеного (збудованого) майна в частині, що не була компенсована концесіонеру в результаті концесійної діяльності за рахунок тарифів та інших джерел фінансування, передбачених законодавством і концесійним договором.

{Частину третю статті 16 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

4. На наданий у концесію об’єкт, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером, та майно, придбане концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, зберігається право власності відповідної територіальної громади (громад).

У разі припинення концесійного договору концесієдавець не відшкодовує концесіонеру вартість створених (збудованих) об’єктів та поліпшення, проведеного концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань на майно, що належить концесієдавцю.

У разі припинення концесійного договору до закінчення строку його дії внаслідок невиконання концесієдавцем своїх обов’язків або з інших підстав, що не залежать від концесіонера, концесієдавець зобов’язаний відшкодувати за рахунок відповідного місцевого бюджету концесіонерові невідшкодовану протягом дії договору за рахунок тарифів та інших джерел фінансування, передбачених законодавством і концесійним договором, вартість створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення наданого в концесію об’єкта.

У разі припинення концесійного договору до закінчення строку його дії внаслідок невиконання концесіонером своїх обов’язків умови та порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення наданого в концесію об’єкта визначаються договором.

{Частина четверта статті 16 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

5. Якщо поліпшення наданого в концесію об’єкта відповідно до умов концесійного договору полягає у заміні обладнання у складі об’єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) та встановлене нове обладнання належить відповідній територіальній громаді (громадам).

{Частина п'ята статті 16 в редакції Закону № 640-VII від 10.10.2013}

Стаття 17. Строк дії договору концесії об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності, підстави для його дострокового припинення

1. Строк дії договору концесії об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення визначається сторонами і не може бути менше трьох та більше п'ятдесяти років.

Щодо об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, які забезпечують (розраховані на забезпечення) послугами з централізованого водопостачання і водовідведення сто і більше тисяч фізичних осіб, а також щодо об'єктів централізованого теплопостачання з сумарною потужністю джерел теплової енергії 50 і більше Гкал на годину, строк дії договору концесії не може бути менше десяти років.

2. Договір концесії об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, набирає чинності з моменту його нотаріального посвідчення відповідно до законодавства.

3. Об'єкт у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що передається в концесію, повинен бути переданий концесіонеру протягом шести місяців з дня набрання чинності договором, але не раніше одержання орендарем ліцензії на відповідний вид діяльності. Про передачу об'єкта в концесію представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.

4. Об'єкт у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, спеціально створений (збудований) відповідно до умов концесійного договору, або об'єкт незавершеного будівництва чи законсервований об'єкт, що може бути добудований з метою його використання для провадження діяльності у сферах водопостачання, відведення та очищення стічних вод, надання послуг, пов'язаних з постачанням споживачам тепла, вважається переданим концесіонерові з моменту здачі його в експлуатацію та складання відповідного акта.

5. Договір концесії об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, достроково припиняється у разі:

знищення зазначеного об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;

ліквідації концесіонера - юридичної особи - з моменту прийняття рішення про ліквідацію;

смерті або припинення підприємницької діяльності концесіонером - фізичною особою - з дня відповідно смерті або внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

розірвання договору на вимогу концесієдавця у разі систематичного невиконання або грубого порушення концесіонером умов концесійного договору - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду, але не раніше ніж через рік після набрання чинності договором концесії;

{Абзац п'ятий частини п'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

розірвання договору на вимогу концесієдавця у разі неодержання концесіонером з власної вини протягом трьох місяців з дня укладення договору концесії відповідної ліцензії на здійснення господарської діяльності - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;

{Абзац шостий частини п'ятої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

розірвання договору на вимогу концесіонера у разі систематичного невиконання або грубого порушення концесієдавцем умов договору концесії - з моменту, визначеного відповідним рішенням суду;

{Частину п'яту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

взаємної згоди сторін - з моменту, визначеного сторонами;

в інших випадках, передбачених законом.

6. Припинення концесійного договору не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними, якщо інше не передбачено домовленістю сторін чи не випливає із суті таких зобов'язань. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесіонер у кожному разі несе до моменту повернення об'єкта концесії концесієдавцю.

7. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних комунальних послуг в установленому договором обсязі та належної якості концесієдавець має право вимагати відстрочення припинення концесійного договору на строк до трьох місяців, крім випадків припинення договору в разі знищення наданого в концесію об'єкта.

8. У разі ліквідації концесієдавця дія договору не припиняється.

До договору вносяться зміни щодо відомостей про правонаступника такого концесієдавця.

{Статтю 17 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 640-VII від 10.10.2013}

Стаття 18. Порядок повернення об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення у разі припинення договору концесії

1. У разі припинення концесійного договору (крім випадків припинення договору внаслідок знищення об'єкта концесії) концесіонер повертає концесієдавцеві відповідний об'єкт централізованого тепло-, водопостачання і водовідведення разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, проведеними за час дії договору концесії, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час. Об'єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом десяти календарних днів з дня припинення договору. У разі дострокового припинення концесійного договору у зв'язку із смертю концесіонера - фізичної особи об'єкт вважається повернутим концесієдавцеві з дня припинення договору.

2. У разі припинення договору концесії у зв'язку із знищенням об'єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його концесієдавцеві.

{Частину третю статті 18 виключено на підставі Закону № 640-VII від 10.10.2013}

4. Про повернення об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Відносини, що виникли з договорів оренди чи концесії, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо сторони договору не погодять між собою іншого.

3. Внести зміни до таких законів України:

1) статтю 1 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 48, ст. 411; 2002 р., № 2, ст. 5, № 30, ст. 205; 2004 р., № 51, ст. 547; 2009 р., № 24, ст. 296, № 51, ст. 757) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Відносини оренди об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

2) у Законі України "Про концесії" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 41, ст. 372; 2002 р., № 48, ст. 362; 2004 р., № 19, ст. 254; 2005 р., № 26, ст. 349, № 51, ст. 554; 2009 р., № 25, ст. 312, № 27, ст. 351, № 42, ст. 634; 2010 р., № 40, ст. 524):

у частині другій статті 3:

абзац другий після слів "очищення стічних вод" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

абзац тринадцятий після слів "постачання тепла" доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності";

абзаци двадцять перший - двадцять четвертий частини першої статті 10 виключити.

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ,
21 жовтня 2010 року
№ 2624-VI


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry