Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу

Про внесення змін і доповнень до Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 44, ст.418 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України "Про загальний військовий обов'язок
і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1992 р., N 27, ст.385) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Допризовна підготовка
Допризовна підготовка включає військову, прикладну фізичну,
медико-санітарну, психологічну підготовку та підготовку з
цивільної оборони і проводиться викладачами допризовної підготовки
в навчально-виховних закладах: школах, гімназіях, ліцеях, інших
видах загальноосвітніх закладів, починаючи з передвипускного
класу, а також у професійних навчально-виховних закладах та вищих
навчальних закладах: технікумах, коледжах, училищах в період
здобуття загальної середньої освіти за програмами, затверджуваними
Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством
оборони України. Юнаки, які не пройшли допризовну підготовку у вказаних
навчальних закладах, не атестовані або дістали незадовільну оцінку
з цього предмета, після їх закінчення перед призовом на строкову
військову службу під керівництвом місцевої державної адміністрації
та органів місцевого самоврядування проходять допризовну
підготовку в оборонно-спортивних оздоровчих таборах з відривом від
виробництва, а у воєнний час - на підприємствах, в установах і
організаціях шляхом навчально-польових зборів. Викладачі допризовної підготовки входять до штату зазначених
навчально-виховних та вищих навчальних закладів".
2. У пункті 1 статті 2 і пункті 2 статті 25 слова "військових
кафедр" замінити словами "кафедр військової підготовки".
3. У пункті 4 статті 6 слова "органів державної влади та
управління, міністерств і відомств" замінити словами "державних
органів, Товариства сприяння обороні України, Академії наук
України та інших галузевих академій наук".
4. У статті 11:
назву статті та абзац перший пункту 1 викласти в такій
редакції:
"Стаття 11. Військова підготовка студентів (курсантів)
вищих навчальних закладів
1. Військову підготовку студентів (курсантів) вищих
навчальних закладів (денної форми навчання): інститутів, академій,
університетів та прирівняних до них інших вищих навчальних
закладів за програмою офіцерів запасу проходять чоловіки віком до
27 років, придатні до військової служби за станом здоров'я, а
військово-медичну підготовку - також жінки - студентки вищих
медичних навчальних закладів";
у тексті статті слова "військову кафедру", "військовій
кафедрі", "військові кафедри", "військових кафедр" замінити
відповідно словами "кафедру військової підготовки", "кафедрі
військової підготовки", "кафедри військової підготовки", "кафедр
військової підготовки";
в абзаці третьому пункту 1 слова "органами державного
управління" замінити словами "державними органами";

у пункті 4:
в абзаці першому після слова "Перелік" доповнити словом
"вищих";
в абзаці другому слова "навчально-виховні заклади" замінити
словами "вищі навчальні заклади, зазначені у пункті 1 цієї
статті".
5. У пункті 2 статті 12 слова "навчально-виховних закладах"
замінити словами "навчально-виховних та вищих навчальних
закладах".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 21 жовтня 1993 року
N 3545-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry