Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга третя. Право власності та інші речові права


 

Глава 33
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ

Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських
потреб

1. Право користування чужою земельною ділянкою встановлюється
договором між власником земельної ділянки і особою, яка виявила
бажання користуватися цією земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (далі - землекористувач).
2. Право користування чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис) може відчужуватися і
передаватися у порядку спадкування.

Стаття 408. Строк договору про надання права користування
чужою земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб

1. Строк договору про надання права користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється
договором.
2. Якщо договір про надання права користування чужою
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на
невизначений строк, кожна із сторін може відмовитися від договору,
попередньо попередивши про це другу сторону не менш як за один
рік.

Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки,
наданої у користування для сільськогосподарських
потреб

1. Власник земельної ділянки має право вимагати від
землекористувача використання її за призначенням, встановленим у
договорі.
2. Власник земельної ділянки має право на одержання плати за
користування нею. Розмір плати, її форма, умови, порядок та строки
її виплати встановлюються договором.
3. Власник земельної ділянки зобов'язаний не перешкоджати
землекористувачеві у здійсненні його прав.

Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача

1. Землекористувач має право користуватися земельною ділянкою
в повному обсязі, відповідно до договору.
2. Землекористувач зобов'язаний вносити плату за користування
земельною ділянкою, а також інші платежі, встановлені законом.
3. Землекористувач зобов'язаний ефективно використовувати
земельну ділянку відповідно до її цільового призначення,
підвищувати її родючість, застосовувати природоохоронні технології
виробництва, утримуватися від дій, які можуть призвести до
погіршення екологічної ситуації.

Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права
користування земельною ділянкою

1. Землекористувач має право на відчуження права користування
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб, якщо інше не
встановлено законом.
2. У разі продажу права користування земельною ділянкою
власник цієї земельної ділянки має переважне перед іншими особами
право на його придбання, за ціною, що оголошена для продажу, та на
інших рівних умовах.
3. Землекористувач зобов'язаний письмово повідомити власника
земельної ділянки про продаж права користування нею. Якщо протягом
одного місяця власник не надішле письмової згоди на купівлю, право
користування земельною ділянкою може бути продане іншій особі.
4. У разі порушення права переважної купівлі настають
наслідки, передбачені статтею 362 цього Кодексу.
5. У разі продажу землекористувачем права користування
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб іншій особі
власник земельної ділянки має право на одержання відсотків від
ціни продажу (вартості права), встановлених договором.

Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою
для сільськогосподарських потреб

1. Право користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб припиняється у разі:
1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та
землекористувача;
2) спливу строку, на який було надано право користування;
3) викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною
необхідністю.
2. Право користування земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб може бути припинене за рішенням суду
в інших випадках, встановлених законом.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015