Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга третя. Право власності та інші речові права


 

Глава 25
ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Стаття 346. Підстави припинення права власності

1. Право власності припиняється у разі:
1) відчуження власником свого майна;
2) відмови власника від права власності;
3) припинення права власності на майно, яке за законом не
може належати цій особі;
4) знищення майна;
5) викупу пам'яток історії та культури;
6) викупу земельної ділянки у зв'язку із суспільною
необхідністю;
7) викупу нерухомого майна у зв'язку з викупом з метою
суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене;
8) звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника;
9) реквізиції;
10) конфіскації;
11) припинення юридичної особи чи смерті власника.
2. Право власності може бути припинене в інших випадках,
встановлених законом.

Стаття 347. Відмова від права власності

1. Особа може відмовитися від права власності на майно,
заявивши про це або вчинивши інші дії, які свідчать про її відмову
від права власності.
2. У разі відмови від права власності на майно, права на яке
не підлягають державній реєстрації, право власності на нього
припиняється з моменту вчинення дії, яка свідчить про таку
відмову.
3. У разі відмови від права власності на майно, права на яке
підлягають державній реєстрації, право власності на нього
припиняється з моменту внесення за заявою власника відповідного
запису до державного реєстру.

Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не
може їй належати

1. Якщо з підстав, що не були заборонені законом, особа
набула право власності на майно, яке за законом, який був
прийнятий пізніше, не може їй належати, це майно має бути
відчужене власником протягом строку, встановленого законом.
Якщо майно не відчужене власником у встановлені законом
строки, це майно з урахуванням його характеру і призначення за
рішенням суду на підставі заяви відповідного органу державної
влади підлягає примусовому продажу. У разі примусового продажу
майна його колишньому власникові передається сума виторгу з
вирахуванням витрат, пов'язаних з відчуженням майна.
Якщо майно не було продане, воно за рішенням суду передається
у власність держави. У цьому разі колишньому власникові майна
виплачується сума, визначена за рішенням суду.
2. Якщо з підстав, що не були заборонені законом, особа
набула право власності на майно, на набуття якого за законом, який
був прийнятий пізніше, потрібен особливий дозвіл, а в його видачі
цій особі було відмовлено, це майно підлягає відчуженню у порядку,
встановленому частиною першою цієї статті.

Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення
майна

1. Право власності на майно припиняється в разі його
знищення.
2. У разі знищення майна, права на яке підлягають державній
реєстрації, право власності на це майно припиняється з моменту
внесення за заявою власника змін до державного реєстру.

Стаття 350. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною
необхідністю

1. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною
необхідністю здійснюється за згодою власника або за рішенням суду
в порядку, встановленому законом.
2. Рішення про викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною
необхідністю приймається у межах своєї компетенції органом
державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або
органом місцевого самоврядування.
3. Орган, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки у
зв'язку з суспільною необхідністю, зобов'язаний письмово
повідомити власника земельної ділянки про це не пізніше ніж за рік
до викупу земельної ділянки.
4. Плата за земельну ділянку, що викуповується (викупна
ціна), строки та інші умови викупу визначаються за домовленістю з
власником ділянки, а в разі спору - судом.
5. До викупної ціни включаються ринкова вартість земельної
ділянки і нерухомого майна, що на ній розміщене, та збитки,
завдані власникові у зв'язку з викупом земельної ділянки (у тому
числі упущена вигода), у повному обсязі.
6. За домовленістю з власником земельної ділянки, яка
підлягає викупу, орган, який прийняв рішення про викуп земельної
ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю, може надати йому іншу
земельну ділянку, вартість якої враховується при визначенні
викупної ціни.

Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у
зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно
розміщене

1. Право власності на житловий будинок, інші будівлі,
споруди, насадження у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій
вони розміщені (стаття 350 цього Кодексу), може бути припинене за
рішенням суду шляхом їх викупу і з обов'язковим попереднім
відшкодуванням збитків у повному обсязі.
2. Позов про викуп житлового будинку, інших будівель, споруд,
насаджень у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій вони
розміщені, може бути поданий органами, встановленими частиною
другою статті 350 цього Кодексу.
Вимога про викуп зазначеного майна підлягає задоволенню, якщо
позивач доведе, що використання земельної ділянки, викупленої у
зв'язку з суспільною необхідністю, є неможливим без припинення
права власності на це майно.
3. Суд може постановити рішення про знесення житлового
будинку, інших будівель, споруд, насаджень, які розміщені на
земельній ділянці, що підлягає викупу, або про перенесення їх, за
бажанням власника, на іншу земельну ділянку та їх відбудову, якщо
це можливо.
У разі знесення або перенесення цих об'єктів на іншу земельну
ділянку особа має право на попереднє відшкодування збитків, у тому
числі витрат на поліпшення якості земельної ділянки, та упущеної
вигоди.
4. Особа, право власності якої припинилося, має право
вимагати надання їй іншої, рівноцінної за якістю, земельної
ділянки в межах даного населеного пункту.
5. Знесення житлового будинку не допускається до забезпечення
особи, яка проживала у ньому як власник, та членів її сім'ї, а
також особи, яка проживала в ньому як наймач, та членів її сім'ї
помешканням у розмірі та в порядку, встановлених законом.
6. Якщо власник земельної ділянки, що підлягає викупу у
зв'язку з суспільною необхідністю, є власником житлового будинку,
інших будівель, споруд чи насаджень, що розміщені на ній, вимога
про припинення права власності на ці об'єкти розглядається разом з
вимогою про викуп земельної ділянки.
7. Якщо власник земельної ділянки, що підлягає викупу у
зв'язку з суспільною необхідністю, не є власником житлового
будинку, інших будівель, споруд та насаджень, що розміщені на ній,
власник цих об'єктів залучається до участі у справі.
8. До набрання законної сили рішенням суду про викуп
земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю власник має
право розпорядитися житловим будинком, іншими будівлями,
спорудами, насадженнями, що розміщені на цій земельній ділянці, на
власний розсуд.

Стаття 352. Викуп пам'ятки історії та культури

1. Якщо в результаті дій або бездіяльності власника пам'ятки
історії та культури їй загрожує пошкодження або знищення,
державний орган з питань охорони пам'яток історії та культури
робить власнику пам'ятки відповідне попередження.
2. Якщо власник пам'ятки історії та культури не вживе заходів
щодо її збереження, зокрема у зв'язку з неможливістю створення
необхідних для цього умов, суд за позовом державного органу з
питань охорони пам'яток історії та культури може постановити
рішення про її викуп.
3. У разі невідкладної необхідності забезпечення умов для
збереження пам'ятки історії та культури позов про її викуп може
бути пред'явлено без попередження.
4. Викуплена пам'ятка історії та культури переходить у
власність держави.
5. Викупна ціна пам'ятки історії та культури визначається за
згодою сторін, а в разі спору - судом.

Стаття 353. Реквізиція

1. У разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за
інших надзвичайних обставин, з метою суспільної необхідності майно
може бути примусово відчужене у власника на підставі та в порядку,
встановлених законом, за умови попереднього і повного
відшкодування його вартості (реквізиція).
2. В умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути
примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням
його вартості.
3. Реквізоване майно переходить у власність держави або
знищується.
4. Оцінка, за якою попередньому власникові була відшкодована
вартість реквізованого майна, може бути оскаржена до суду.
5. У разі реквізиції майна його попередній власник може
вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.
6. Якщо після припинення надзвичайної обставини реквізоване
майно збереглося, особа, якій воно належало, має право вимагати
його повернення, якщо це можливо.
У разі повернення майна особі у неї поновлюється право
власності на це майно, одночасно вона зобов'язується повернути
грошову суму або річ, яка була нею одержана у зв'язку з
реквізицією, з вирахуванням розумної плати за використання цього
майна.

Стаття 354. Конфіскація

1. До особи може бути застосовано позбавлення права власності
на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення
(конфіскація) у випадках, встановлених законом.
Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно.
2. Обсяг та порядок конфіскації майна встановлюються законом.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015